Tìm kiếm tin tức

 

Hướng dẫn nghiệp vụ
Thực hiện Kế hoạch số 544/KH- UBTVQHI4, ngày 02/6/2020 cua Ủy ban Thường vu Quốc hội về tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021), Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đại biểu Quốc hội Việt Nam như sau (có phai đính kèm phía dưới). Tổng tuyển cử ngày 6/1/1945 (ảnh tư liệu)
Thực hiện Hướng dẫn số 97-HD/BTGTU, ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 02-KH/HU, ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Ban Thượng vụ Huyện ủy A Lưới về kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020); Ban Tuyên giáo Huyện ủy trân trọng giới thiệu tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1030 – 14/10/2020).
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để các chi, đảng bộ tổ chức thành công đại hội cấp mình đúng khánh tiết, nghi lễ đại hội. Trang TTĐT Huyện ủy trích giới thiệu nội dung Công văn số 8141-CV/BTGTW, ngày 24/02/2020 “về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025” và Công văn số 8355-CV/BTGTW, ngày 01 tháng 4 năm 2020, “về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp”; của Ban tuyên giáo Trung ương.
   
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Kính gửi các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy: Biểu mẫu kiểm điểm năm 2018 (file đính kèm).
Ngày 03/4/2018, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 36-HD/VPTW về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 11-HD/VPTW, ngày 28/5/2004 của Văn phòng Trung ương Đảng.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.162.052
Truy cập hiện tại 499