Lễ ký kết công tác phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam với lực lượng Công an huyện trong đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Số lượt xem 136Ngày cập nhật 10/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 2585/KH-MTTQ-CAT, ngày 25/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số  09/CTr-BCA-MTTW giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021- 2023 (viết tắt là Chương trình phối hợp số 09). Sáng ngày 9/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Công an huyện A Lưới đã tổ chức Lễ ký kết công tác phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam với lực lượng Công an huyện trong đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với mục đích là chủ động và thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm lý của các tầng lớp nhân dân để vận động các già làng, trưởng thôn và những người có uy tín, các chức sắc tôn giáo tham gia vào các tổ tự quản bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Giữ vững ổn định chính trị, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kế hoạch đã nêu rõ, để đạt kết quả và đáp ứng công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay, cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm là: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và lực lượng Công an các cấp xây dựng hế hoạch phối hợp cụ thể của cấp mình, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp để triển khai thực hiện. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung bỏa vệ ANTQ và biện pháp thực hiện để các cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia, xây dựng và nhân rộng các mô hình về phong trào bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm theo hướng tự quản,tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự từ cơ sở; Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của Mặt trận Tổ quốc các cấp, lực lượng Công an, các ngành, các đoàn thể nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm. Công tác tuyên truyền, vận động phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương, từng loại đối tượng cụ thể; Việc thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ phải kết hợp với công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tạo điều kiện và động lực để nhân dân thực hiện tổ các nội dung của phong trào nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội do nguyên nhân từ nghèo đói, thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết gây ra; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp với Công an triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục phối hợp với triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay, phát động toàn dân tham gia, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; vận động toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng; Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, đặc biệt cần chú ý đến vai trò của các già làng, trưởng thôn và những người có nhiều uy tín trong đồng bào các dân tộc làm nồng cốt cho công tác phòng ngừa, phát sinh tội phạm tại cơ sở, địa bàn dân cư./.

ĐTĐ (Sưu tầm đăng tải)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.390.947
Truy cập hiện tại 313