Tìm kiếm tin tức

Hội nghị triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy
Số lượt xem 688Ngày cập nhật 07/10/2019

Chiều ngày 03/9/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các nội dung văn bản của Trung ương: Kết luận 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quy định 205/QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Các văn bản của Tỉnh ủy: Chỉ thị 39-CT/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới; Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Công văn 637-CV/BDVTU, ngày 10/9/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các văn bản của Huyện ủy: Kế hoạch 111-KH/HU, ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Kế hoạch 112-KH/HU, ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Kế hoạch 113-KH/HU, ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các văn bản được thông qua tại hội nghị lần này là những nội dung quan trọng, liên quan tới những vấn đề lớn, hệ trọng, tác động trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Sau hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Nhân dịp này, Huyện ủy đã lấy phiếu giới thiệu bổ sung chức danh Phó Bí thư Huyện ủy của cán bộ chủ chốt toàn huyện.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.045.218
Truy cập hiện tại 440