Tìm kiếm tin tức

Tin chính
Quay lại123456Xem tiếp

 

Đảng bộ huyện A Lưới tăng cường triển khai thực hiện chính sách dân tộc gắn với công tác dân vận của hệ thống chính trị
Số lượt xem 1527Ngày cập nhật 29/07/2020

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội; công tác dân tộc và công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đa chiểu theo chuẩn mới; qua đó, giữ vững an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, như huyện A Lưới.

Cấp phát bò từ dự án Chương trình 135 tại huyện A Lưới (ảnh tư liệu)

Theo điều tra dân số, nhà ở năm 2019, hiện nay, huyện A Lưới có 25 thành phần dân tộc cùng sinh sống; trong đó có 05 dân tộc chính (Tà ôi, Ka tu, Pa hy, Pa cô, Kinh). Toàn huyện có 166 thôn, tổ dân phố, trong đó có 34 thôn đặc biệt khó khăn. Để triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, thời gian qua, huyện đã thực hiện khá hiệu quả chương trình, chính sách, đề án liên quan đến công tác dân tộc, miền núi và công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Những kết quả đạt được: Nhìn chung, công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, tỉ lệ hộ nghèo giảm dần, thu nhập người dân ngày càng cải thiện.

Cầu lên khu du dịch A Nô từ nguồn Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; số lượng đoàn viên, hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội chiếm tỷ lệ đa số. Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân tộc, miền núi ngày càng cao; dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc đối với các xã đặc biệt khó khăn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tình hình trẻ em sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm hưởng chính sách; kết quả thực hiện 5 năm thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015 - 2020 giảm dần; trên địa bàn huyện trong 03 năm gần đây không có xảy ra hôn nhân cận huyết thống; các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đường giao thông liên thôn từ Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

          Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng về công tác dân tộc được quan tâm; Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp “Về công tác dân tộc” cho cán bộ, đảng viên và các từng lớp nhân dân huyện. Giao UBND huyện chỉ đạo phòng dân tộc chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt về các chính sách dân tộc đến đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, đôn đốc và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (như: Chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư, các chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, …). Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng thời tổ chức việc sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết kịp thời.

Sở LĐ-TB và XH tỉnh tặng nhà cho hộ nghèo từ Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước: Trong thời gian qua các cấp chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động lễ hội của tôn giáo, trong khuôn khổ Pháp luật, bà con là tín đồ các tôn giáo luôn động viên nhau, tích cực tham gia lao động, sản xuất; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương, đất nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tốt với UBND cùng cấp triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh đến tận đoàn viên, hội viên; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động được phát động tại địa phương; đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW; Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính Trị và Quy Định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí Thư.

Nuôi lợn thịt từ nguồn hỗ trợ Chương trình 135 tại xã Sơn Thủy (ảnh tư liệu)

Hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội đã hướng về cơ sở, tham gia tích cực công tác giảm nghèo, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Chú trọng phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân, tiếp tục mở rộng tổ chức, giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, đã thật sự trở thành ngày hội biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; Thực hiện tốt công tác hòa giải, giải thích thỏa đáng các vấn đề, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân: Vận động nhân dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Mô hình giảm nghèo chăn nuôi gà thả vườn (ảnh tư liệu)

Công tác dân vận của lượng vũ trang, công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới và đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch thường xuyên được quan tâm chỉ đạo: Lực lượng vũ trang trên địa bàn luôn làm tốt công tác tham mưu, phối hợp trong công tác triển khai thực hiện chính sách dân tộc; tham gia tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức tuyên truyền Luật, Quy chế biên giới, để nhân dân tham gia chủ động phòng ngừa và làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, công tác tuyển quân hàng năm đạt số lượng và chất lượng; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên được quan tâm, triển khai sâu rộng, có hiệu quả.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở khối dân vận ở cơ sở được triển khai thực hiện; các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở đã chú trọng công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đã đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số có đủ trình độ chuyên môn, năng lực công tác. Công tác phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ có trình độ năng lực trong đồng bào các dân tộc ngày được quan tâm.

Việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Đã tăng cường bố trí cán bộ trẻ, có năng lực về cơ sở làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở.

Mô hình trồng hoa tại huyện A Lưới (ảnh tư liệu)

Tuy nhiên, (1)công tác giảm nghèo, bố trí đất sản xuất, nước sinh hoạt đã được thực hiện, nhưng đáp ứng được yêu cầu của người dân; một bộ phận cán bộ và nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại Nhà nước; việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi hiệu quả chưa cao; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng dân tộc thiểu số vẫn còn cao. (2)Công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề đã được tổ chức thực hiện, nhưng tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra; số lao động đã được đào tạo nghề, nhưng chưa có việc làm ổn định. (3)Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. (4)Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đôi lúc chưa thường xuyên.

Để thực hiện tốt hơn công tác dân tộc và công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện miền núi; thời gian tới, huyện A Lưới chủ động xây dựng Chương trình hành động về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội (khóa XIV) về việc “phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Tập trung huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn, giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, đặc biệt là vùng có nhiều người dân tộc sinh sống, phấn đấu đến năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.

Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển nông - lâm nghiệp, ngành nghề nông thôn... tạo bước chuyển biến mạnh cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo yêu cầu sản xuất hàng hóa; mở rộng loại hình dịch vụ, thương mại; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào; củng cố hệ thống chính trị vững chắc; giữ vững quốc phòng an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội./.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đảng bộ huyện A Lưới tăng cường triển khai thực hiện chính sách dân tộc gắn với công tác dân vận của hệ thống chính trị
Số lượt xem 1528Ngày cập nhật 29/07/2020

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội; công tác dân tộc và công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đa chiểu theo chuẩn mới; qua đó, giữ vững an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, như huyện A Lưới.

Cấp phát bò từ dự án Chương trình 135 tại huyện A Lưới (ảnh tư liệu)

Theo điều tra dân số, nhà ở năm 2019, hiện nay, huyện A Lưới có 25 thành phần dân tộc cùng sinh sống; trong đó có 05 dân tộc chính (Tà ôi, Ka tu, Pa hy, Pa cô, Kinh). Toàn huyện có 166 thôn, tổ dân phố, trong đó có 34 thôn đặc biệt khó khăn. Để triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, thời gian qua, huyện đã thực hiện khá hiệu quả chương trình, chính sách, đề án liên quan đến công tác dân tộc, miền núi và công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Những kết quả đạt được: Nhìn chung, công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, tỉ lệ hộ nghèo giảm dần, thu nhập người dân ngày càng cải thiện.

Cầu lên khu du dịch A Nô từ nguồn Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; số lượng đoàn viên, hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội chiếm tỷ lệ đa số. Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân tộc, miền núi ngày càng cao; dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc đối với các xã đặc biệt khó khăn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tình hình trẻ em sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm hưởng chính sách; kết quả thực hiện 5 năm thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015 - 2020 giảm dần; trên địa bàn huyện trong 03 năm gần đây không có xảy ra hôn nhân cận huyết thống; các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đường giao thông liên thôn từ Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

          Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng về công tác dân tộc được quan tâm; Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp “Về công tác dân tộc” cho cán bộ, đảng viên và các từng lớp nhân dân huyện. Giao UBND huyện chỉ đạo phòng dân tộc chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt về các chính sách dân tộc đến đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, đôn đốc và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (như: Chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư, các chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, …). Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng thời tổ chức việc sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết kịp thời.

Sở LĐ-TB và XH tỉnh tặng nhà cho hộ nghèo từ Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước: Trong thời gian qua các cấp chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động lễ hội của tôn giáo, trong khuôn khổ Pháp luật, bà con là tín đồ các tôn giáo luôn động viên nhau, tích cực tham gia lao động, sản xuất; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương, đất nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tốt với UBND cùng cấp triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh đến tận đoàn viên, hội viên; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động được phát động tại địa phương; đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW; Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính Trị và Quy Định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí Thư.

Nuôi lợn thịt từ nguồn hỗ trợ Chương trình 135 tại xã Sơn Thủy (ảnh tư liệu)

Hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội đã hướng về cơ sở, tham gia tích cực công tác giảm nghèo, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Chú trọng phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân, tiếp tục mở rộng tổ chức, giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, đã thật sự trở thành ngày hội biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; Thực hiện tốt công tác hòa giải, giải thích thỏa đáng các vấn đề, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân: Vận động nhân dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Mô hình giảm nghèo chăn nuôi gà thả vườn (ảnh tư liệu)

Công tác dân vận của lượng vũ trang, công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới và đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch thường xuyên được quan tâm chỉ đạo: Lực lượng vũ trang trên địa bàn luôn làm tốt công tác tham mưu, phối hợp trong công tác triển khai thực hiện chính sách dân tộc; tham gia tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức tuyên truyền Luật, Quy chế biên giới, để nhân dân tham gia chủ động phòng ngừa và làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, công tác tuyển quân hàng năm đạt số lượng và chất lượng; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên được quan tâm, triển khai sâu rộng, có hiệu quả.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở khối dân vận ở cơ sở được triển khai thực hiện; các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở đã chú trọng công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đã đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số có đủ trình độ chuyên môn, năng lực công tác. Công tác phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ có trình độ năng lực trong đồng bào các dân tộc ngày được quan tâm.

Việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Đã tăng cường bố trí cán bộ trẻ, có năng lực về cơ sở làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở.

Mô hình trồng hoa tại huyện A Lưới (ảnh tư liệu)

Tuy nhiên, (1)công tác giảm nghèo, bố trí đất sản xuất, nước sinh hoạt đã được thực hiện, nhưng đáp ứng được yêu cầu của người dân; một bộ phận cán bộ và nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại Nhà nước; việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi hiệu quả chưa cao; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng dân tộc thiểu số vẫn còn cao. (2)Công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề đã được tổ chức thực hiện, nhưng tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra; số lao động đã được đào tạo nghề, nhưng chưa có việc làm ổn định. (3)Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. (4)Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đôi lúc chưa thường xuyên.

Để thực hiện tốt hơn công tác dân tộc và công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện miền núi; thời gian tới, huyện A Lưới chủ động xây dựng Chương trình hành động về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội (khóa XIV) về việc “phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Tập trung huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn, giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, đặc biệt là vùng có nhiều người dân tộc sinh sống, phấn đấu đến năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.

Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển nông - lâm nghiệp, ngành nghề nông thôn... tạo bước chuyển biến mạnh cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo yêu cầu sản xuất hàng hóa; mở rộng loại hình dịch vụ, thương mại; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào; củng cố hệ thống chính trị vững chắc; giữ vững quốc phòng an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội./.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đảng bộ huyện A Lưới tăng cường triển khai thực hiện chính sách dân tộc gắn với công tác dân vận của hệ thống chính trị
Số lượt xem 1529Ngày cập nhật 29/07/2020

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội; công tác dân tộc và công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đa chiểu theo chuẩn mới; qua đó, giữ vững an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, như huyện A Lưới.

Cấp phát bò từ dự án Chương trình 135 tại huyện A Lưới (ảnh tư liệu)

Theo điều tra dân số, nhà ở năm 2019, hiện nay, huyện A Lưới có 25 thành phần dân tộc cùng sinh sống; trong đó có 05 dân tộc chính (Tà ôi, Ka tu, Pa hy, Pa cô, Kinh). Toàn huyện có 166 thôn, tổ dân phố, trong đó có 34 thôn đặc biệt khó khăn. Để triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, thời gian qua, huyện đã thực hiện khá hiệu quả chương trình, chính sách, đề án liên quan đến công tác dân tộc, miền núi và công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Những kết quả đạt được: Nhìn chung, công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, tỉ lệ hộ nghèo giảm dần, thu nhập người dân ngày càng cải thiện.

Cầu lên khu du dịch A Nô từ nguồn Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; số lượng đoàn viên, hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội chiếm tỷ lệ đa số. Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân tộc, miền núi ngày càng cao; dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc đối với các xã đặc biệt khó khăn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tình hình trẻ em sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm hưởng chính sách; kết quả thực hiện 5 năm thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015 - 2020 giảm dần; trên địa bàn huyện trong 03 năm gần đây không có xảy ra hôn nhân cận huyết thống; các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đường giao thông liên thôn từ Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

          Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng về công tác dân tộc được quan tâm; Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp “Về công tác dân tộc” cho cán bộ, đảng viên và các từng lớp nhân dân huyện. Giao UBND huyện chỉ đạo phòng dân tộc chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt về các chính sách dân tộc đến đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, đôn đốc và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (như: Chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư, các chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, …). Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng thời tổ chức việc sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết kịp thời.

Sở LĐ-TB và XH tỉnh tặng nhà cho hộ nghèo từ Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước: Trong thời gian qua các cấp chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động lễ hội của tôn giáo, trong khuôn khổ Pháp luật, bà con là tín đồ các tôn giáo luôn động viên nhau, tích cực tham gia lao động, sản xuất; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương, đất nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tốt với UBND cùng cấp triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh đến tận đoàn viên, hội viên; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động được phát động tại địa phương; đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW; Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính Trị và Quy Định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí Thư.

Nuôi lợn thịt từ nguồn hỗ trợ Chương trình 135 tại xã Sơn Thủy (ảnh tư liệu)

Hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội đã hướng về cơ sở, tham gia tích cực công tác giảm nghèo, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Chú trọng phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân, tiếp tục mở rộng tổ chức, giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, đã thật sự trở thành ngày hội biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; Thực hiện tốt công tác hòa giải, giải thích thỏa đáng các vấn đề, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân: Vận động nhân dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Mô hình giảm nghèo chăn nuôi gà thả vườn (ảnh tư liệu)

Công tác dân vận của lượng vũ trang, công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới và đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch thường xuyên được quan tâm chỉ đạo: Lực lượng vũ trang trên địa bàn luôn làm tốt công tác tham mưu, phối hợp trong công tác triển khai thực hiện chính sách dân tộc; tham gia tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức tuyên truyền Luật, Quy chế biên giới, để nhân dân tham gia chủ động phòng ngừa và làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, công tác tuyển quân hàng năm đạt số lượng và chất lượng; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên được quan tâm, triển khai sâu rộng, có hiệu quả.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở khối dân vận ở cơ sở được triển khai thực hiện; các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở đã chú trọng công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đã đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số có đủ trình độ chuyên môn, năng lực công tác. Công tác phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ có trình độ năng lực trong đồng bào các dân tộc ngày được quan tâm.

Việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Đã tăng cường bố trí cán bộ trẻ, có năng lực về cơ sở làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở.

Mô hình trồng hoa tại huyện A Lưới (ảnh tư liệu)

Tuy nhiên, (1)công tác giảm nghèo, bố trí đất sản xuất, nước sinh hoạt đã được thực hiện, nhưng đáp ứng được yêu cầu của người dân; một bộ phận cán bộ và nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại Nhà nước; việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi hiệu quả chưa cao; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng dân tộc thiểu số vẫn còn cao. (2)Công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề đã được tổ chức thực hiện, nhưng tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra; số lao động đã được đào tạo nghề, nhưng chưa có việc làm ổn định. (3)Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. (4)Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đôi lúc chưa thường xuyên.

Để thực hiện tốt hơn công tác dân tộc và công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện miền núi; thời gian tới, huyện A Lưới chủ động xây dựng Chương trình hành động về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội (khóa XIV) về việc “phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Tập trung huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn, giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, đặc biệt là vùng có nhiều người dân tộc sinh sống, phấn đấu đến năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.

Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển nông - lâm nghiệp, ngành nghề nông thôn... tạo bước chuyển biến mạnh cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo yêu cầu sản xuất hàng hóa; mở rộng loại hình dịch vụ, thương mại; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào; củng cố hệ thống chính trị vững chắc; giữ vững quốc phòng an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội./.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đảng bộ huyện A Lưới tăng cường triển khai thực hiện chính sách dân tộc gắn với công tác dân vận của hệ thống chính trị
Số lượt xem 1530Ngày cập nhật 29/07/2020

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội; công tác dân tộc và công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đa chiểu theo chuẩn mới; qua đó, giữ vững an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, như huyện A Lưới.

Cấp phát bò từ dự án Chương trình 135 tại huyện A Lưới (ảnh tư liệu)

Theo điều tra dân số, nhà ở năm 2019, hiện nay, huyện A Lưới có 25 thành phần dân tộc cùng sinh sống; trong đó có 05 dân tộc chính (Tà ôi, Ka tu, Pa hy, Pa cô, Kinh). Toàn huyện có 166 thôn, tổ dân phố, trong đó có 34 thôn đặc biệt khó khăn. Để triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, thời gian qua, huyện đã thực hiện khá hiệu quả chương trình, chính sách, đề án liên quan đến công tác dân tộc, miền núi và công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Những kết quả đạt được: Nhìn chung, công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, tỉ lệ hộ nghèo giảm dần, thu nhập người dân ngày càng cải thiện.

Cầu lên khu du dịch A Nô từ nguồn Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; số lượng đoàn viên, hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội chiếm tỷ lệ đa số. Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân tộc, miền núi ngày càng cao; dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc đối với các xã đặc biệt khó khăn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tình hình trẻ em sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm hưởng chính sách; kết quả thực hiện 5 năm thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015 - 2020 giảm dần; trên địa bàn huyện trong 03 năm gần đây không có xảy ra hôn nhân cận huyết thống; các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đường giao thông liên thôn từ Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

          Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng về công tác dân tộc được quan tâm; Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp “Về công tác dân tộc” cho cán bộ, đảng viên và các từng lớp nhân dân huyện. Giao UBND huyện chỉ đạo phòng dân tộc chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt về các chính sách dân tộc đến đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, đôn đốc và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (như: Chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư, các chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, …). Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng thời tổ chức việc sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết kịp thời.

Sở LĐ-TB và XH tỉnh tặng nhà cho hộ nghèo từ Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước: Trong thời gian qua các cấp chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động lễ hội của tôn giáo, trong khuôn khổ Pháp luật, bà con là tín đồ các tôn giáo luôn động viên nhau, tích cực tham gia lao động, sản xuất; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương, đất nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tốt với UBND cùng cấp triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh đến tận đoàn viên, hội viên; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động được phát động tại địa phương; đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW; Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính Trị và Quy Định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí Thư.

Nuôi lợn thịt từ nguồn hỗ trợ Chương trình 135 tại xã Sơn Thủy (ảnh tư liệu)

Hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội đã hướng về cơ sở, tham gia tích cực công tác giảm nghèo, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Chú trọng phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân, tiếp tục mở rộng tổ chức, giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, đã thật sự trở thành ngày hội biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; Thực hiện tốt công tác hòa giải, giải thích thỏa đáng các vấn đề, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân: Vận động nhân dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Mô hình giảm nghèo chăn nuôi gà thả vườn (ảnh tư liệu)

Công tác dân vận của lượng vũ trang, công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới và đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch thường xuyên được quan tâm chỉ đạo: Lực lượng vũ trang trên địa bàn luôn làm tốt công tác tham mưu, phối hợp trong công tác triển khai thực hiện chính sách dân tộc; tham gia tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức tuyên truyền Luật, Quy chế biên giới, để nhân dân tham gia chủ động phòng ngừa và làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, công tác tuyển quân hàng năm đạt số lượng và chất lượng; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên được quan tâm, triển khai sâu rộng, có hiệu quả.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở khối dân vận ở cơ sở được triển khai thực hiện; các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở đã chú trọng công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đã đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số có đủ trình độ chuyên môn, năng lực công tác. Công tác phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ có trình độ năng lực trong đồng bào các dân tộc ngày được quan tâm.

Việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Đã tăng cường bố trí cán bộ trẻ, có năng lực về cơ sở làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở.

Mô hình trồng hoa tại huyện A Lưới (ảnh tư liệu)

Tuy nhiên, (1)công tác giảm nghèo, bố trí đất sản xuất, nước sinh hoạt đã được thực hiện, nhưng đáp ứng được yêu cầu của người dân; một bộ phận cán bộ và nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại Nhà nước; việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi hiệu quả chưa cao; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng dân tộc thiểu số vẫn còn cao. (2)Công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề đã được tổ chức thực hiện, nhưng tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra; số lao động đã được đào tạo nghề, nhưng chưa có việc làm ổn định. (3)Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. (4)Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đôi lúc chưa thường xuyên.

Để thực hiện tốt hơn công tác dân tộc và công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện miền núi; thời gian tới, huyện A Lưới chủ động xây dựng Chương trình hành động về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội (khóa XIV) về việc “phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Tập trung huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn, giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, đặc biệt là vùng có nhiều người dân tộc sinh sống, phấn đấu đến năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.

Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển nông - lâm nghiệp, ngành nghề nông thôn... tạo bước chuyển biến mạnh cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo yêu cầu sản xuất hàng hóa; mở rộng loại hình dịch vụ, thương mại; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào; củng cố hệ thống chính trị vững chắc; giữ vững quốc phòng an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội./.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đảng bộ huyện A Lưới tăng cường triển khai thực hiện chính sách dân tộc gắn với công tác dân vận của hệ thống chính trị
Số lượt xem 1531Ngày cập nhật 29/07/2020

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội; công tác dân tộc và công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đa chiểu theo chuẩn mới; qua đó, giữ vững an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, như huyện A Lưới.

Cấp phát bò từ dự án Chương trình 135 tại huyện A Lưới (ảnh tư liệu)

Theo điều tra dân số, nhà ở năm 2019, hiện nay, huyện A Lưới có 25 thành phần dân tộc cùng sinh sống; trong đó có 05 dân tộc chính (Tà ôi, Ka tu, Pa hy, Pa cô, Kinh). Toàn huyện có 166 thôn, tổ dân phố, trong đó có 34 thôn đặc biệt khó khăn. Để triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, thời gian qua, huyện đã thực hiện khá hiệu quả chương trình, chính sách, đề án liên quan đến công tác dân tộc, miền núi và công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Những kết quả đạt được: Nhìn chung, công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, tỉ lệ hộ nghèo giảm dần, thu nhập người dân ngày càng cải thiện.

Cầu lên khu du dịch A Nô từ nguồn Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; số lượng đoàn viên, hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội chiếm tỷ lệ đa số. Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân tộc, miền núi ngày càng cao; dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc đối với các xã đặc biệt khó khăn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tình hình trẻ em sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm hưởng chính sách; kết quả thực hiện 5 năm thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015 - 2020 giảm dần; trên địa bàn huyện trong 03 năm gần đây không có xảy ra hôn nhân cận huyết thống; các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đường giao thông liên thôn từ Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

          Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng về công tác dân tộc được quan tâm; Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp “Về công tác dân tộc” cho cán bộ, đảng viên và các từng lớp nhân dân huyện. Giao UBND huyện chỉ đạo phòng dân tộc chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt về các chính sách dân tộc đến đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, đôn đốc và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (như: Chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư, các chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, …). Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng thời tổ chức việc sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết kịp thời.

Sở LĐ-TB và XH tỉnh tặng nhà cho hộ nghèo từ Chương trình 135 (ảnh tư liệu)

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước: Trong thời gian qua các cấp chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động lễ hội của tôn giáo, trong khuôn khổ Pháp luật, bà con là tín đồ các tôn giáo luôn động viên nhau, tích cực tham gia lao động, sản xuất; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương, đất nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tốt với UBND cùng cấp triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh đến tận đoàn viên, hội viên; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động được phát động tại địa phương; đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW; Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính Trị và Quy Định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí Thư.

Nuôi lợn thịt từ nguồn hỗ trợ Chương trình 135 tại xã Sơn Thủy (ảnh tư liệu)

Hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội đã hướng về cơ sở, tham gia tích cực công tác giảm nghèo, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Chú trọng phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân, tiếp tục mở rộng tổ chức, giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, đã thật sự trở thành ngày hội biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; Thực hiện tốt công tác hòa giải, giải thích thỏa đáng các vấn đề, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân: Vận động nhân dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Mô hình giảm nghèo chăn nuôi gà thả vườn (ảnh tư liệu)

Công tác dân vận của lượng vũ trang, công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới và đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch thường xuyên được quan tâm chỉ đạo: Lực lượng vũ trang trên địa bàn luôn làm tốt công tác tham mưu, phối hợp trong công tác triển khai thực hiện chính sách dân tộc; tham gia tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức tuyên truyền Luật, Quy chế biên giới, để nhân dân tham gia chủ động phòng ngừa và làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, công tác tuyển quân hàng năm đạt số lượng và chất lượng; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên được quan tâm, triển khai sâu rộng, có hiệu quả.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở khối dân vận ở cơ sở được triển khai thực hiện; các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở đã chú trọng công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đã đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số có đủ trình độ chuyên môn, năng lực công tác. Công tác phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ có trình độ năng lực trong đồng bào các dân tộc ngày được quan tâm.

Việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Đã tăng cường bố trí cán bộ trẻ, có năng lực về cơ sở làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở.

Mô hình trồng hoa tại huyện A Lưới (ảnh tư liệu)

Tuy nhiên, (1)công tác giảm nghèo, bố trí đất sản xuất, nước sinh hoạt đã được thực hiện, nhưng đáp ứng được yêu cầu của người dân; một bộ phận cán bộ và nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại Nhà nước; việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi hiệu quả chưa cao; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng dân tộc thiểu số vẫn còn cao. (2)Công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề đã được tổ chức thực hiện, nhưng tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra; số lao động đã được đào tạo nghề, nhưng chưa có việc làm ổn định. (3)Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. (4)Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đôi lúc chưa thường xuyên.

Để thực hiện tốt hơn công tác dân tộc và công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện miền núi; thời gian tới, huyện A Lưới chủ động xây dựng Chương trình hành động về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội (khóa XIV) về việc “phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Tập trung huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn, giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, đặc biệt là vùng có nhiều người dân tộc sinh sống, phấn đấu đến năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.

Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển nông - lâm nghiệp, ngành nghề nông thôn... tạo bước chuyển biến mạnh cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo yêu cầu sản xuất hàng hóa; mở rộng loại hình dịch vụ, thương mại; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào; củng cố hệ thống chính trị vững chắc; giữ vững quốc phòng an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội./.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.390.770
Truy cập hiện tại 286