Tìm kiếm tin tức
Toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Huyện ủy lần thứ Tư khóa XII (mở rông)
Số lượt xem 135Ngày cập nhật 10/03/2021

Trang Thông tin điện tử Huyện ủy xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Huyện ủy lần thứ Tư (mở rộng) của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu.

Phát biểu bề mạc Hội nghị Huyện ủy lần thứ Tư (mở rộng)

- Kính thưa các đồng chí Huyện ủy,

- Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII (mở rộng) đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên BCH và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến vào Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT – XH 5 năm tới; đồng thời hoàn thành việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và một số nội dung quan trọng khác. BTV Huyện ủy đã tiếp thu và giải trình những vấn đề phát sinh tại hội nghị. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nhất trí thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2021 -  2025.

I. Trước khi bế mạc Hội nghị, tôi xin thay mặt BTV phát biểu khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy trong năm 2021 và 5 năm tới.

1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2016 – 2020), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất nhận định: 5 năm qua chúng ta thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH trong điều kiện bối cảnh thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, nhất là đại dịch Covid-19, đã ành hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự nổ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc toàn huyện, tình hình KT – XH trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững và phát triển; điều đặc biệt là không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn huyện, từng bước khắc phục các thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH (2016 – 2020): Nhiều chủ trương, chính sách được thực hiện kịp thời, các hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020, đạt 10,8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, Tỷ trọng ngành Nông - Lâm nghiệp chiếm 38,7%, ngành Công nghiệp - TTCN - Xây dựng chiếm 30,7%, ngành Dịch vụ chiếm 30,6%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt gần 4.500 tỷ đồng, bình quân đạt gần 900 tỷ đồng/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 140 tỷ đồng (tăng 11.36 tỷ đồng so với năm 2015), trong đó, huyện thu 29,2 tỷ đồng (tăng 10 tỷ đồng so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm (tăng 9,4 triệu đồng so với năm 2015).

II. Hội nghị Huyện ủy nhất trí cho rằng, bước vào năm 2021 và 5 năm tới còn nhiều khó khăn, thách thức, nặng nề hơn so với thời gian trước. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, sau Hội nghị này, cơ quan tham mưu soạn thảo Kế hoạch và dự thảo Nghị quyết phát triển KT – XH 5 năm 2021 – 2026, tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Huyện ủy viên và đại biểu, hoàn thiện văn bản ban hành kịp thời tổ chức triển khai thực hiện trên toàn huyện. Để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền ưu tiên những giải pháp cơ bản dành cho phát triển KT – XH, tập trung xây dựng lộ trình thực hiện các chương trình trọng điểm, đột phát, các đề án, dự án giai đoạn 2021 – 2025 cần tập trung chỉ đạo; đặc biệt là các chương trình, đề án, dự án ngắn hạn thực hiện trong năm 2021, năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Hai là, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng là rất lớn. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền thường xuyên theo dõi, năm bắt thông tin, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là; tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, của Huyện về phòng, chống dịch bệnh. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Ba là, về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Huyện ủy xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2021.

Để bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, cần phát huy cao độ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự hưởng ứng, tích cực tham gia, phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của cử tri toàn huyện. Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu ra những đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu là ưu tiên hàng đầu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ số đại biểu HĐND huyện và đạt tỉ lệ đại biểu HĐND chuyên trách theo đúng quy định.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan Nhà nước ở huyện và các địa phương; gắn kết quả nhân sự đại hội đảng bộ huyện và đại hội các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã, thị trấn.

Tiêu chuẩn người ứng cử, đề cử bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân phải căn cứ vào tiêu chuẩn được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Ngoài những tiêu chuẩn chung, người ứng cử làm đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách còn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, lĩnh vực chuyên môn, vị trí công tác và độ tuổi theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức; có trình độ chuyên môn và kiến thức thực tiễn.

Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân khoá trước, nhất là về những hạn chế, khuyết điểm, cần có những điều chỉnh về sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại tố cáo… Đối với các trường hợp tự ứng cử, cũng phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện đúng quy định việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh.

Căn cứ vào Chỉ thị của BTV Huyện ủy về chỉ đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể toàn huyện tổ chức thực hiện, bảo đảm chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Với những nội dung chủ yếu vừa nêu trên đây, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị Huyện ủy lần này sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm tiếp theo.

Mỗi đồng chí Ủy viên BCH cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, các nghị quyết của Huyện ủy và đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2026 được thông qua lần này.

Một lần nữa, thay mặt BTV Huyện ủy và tình cảm cá nhân, tôi thân ái gửi tới các đồng chí Huyện ủy viên cùng toàn thể đại biểu dự Hội nghị lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguyễn Thị Sửu
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.246.122
Truy cập hiện tại 251