Tìm kiếm tin tức
Tuyên truyền sâu rộng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Số lượt xem 161Ngày cập nhật 08/03/2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, là sự trọng đại của quê hương, đất nước, đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cả nước, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong năm 2021. Thông qua Cuộc bầu cử để cử tri cả nước nói chung và cử tri huyện A Lưới nói riêng, trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhân dịp này, Trang TTĐT Huyện ủy A Lưới đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Sửu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu phát biểu kết luận HNHU lần thứ Tư (ảnh minh họa)

Trang TTĐT: Trước tiên, Ban Biên tập Trang TTĐT Huyện ủy xin trân trọng cảm ơn Đồng chí đã dành thời gian trao đổi về công tác chỉ đạo tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trên địa bàn huyện A Lưới. Xin đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết mục đích và yêu cầu của công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026?

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu: Để tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả tốt nhất, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng Hiến pháp và pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, công tác tuyên truyền cần phải được tổ chức sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Tuyên truyền cho toàn thể cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn, hiệp thương, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Công tác tuyên truyền được tiến hành theo hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với quy trình của Cuộc bầu cử, công tác triển khai bầu cử, bảo đảm thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm vụ kép: “Là vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới”; phát động các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn với khẩu hiệu: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện A Lưới đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thắng lợi Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Trang TTĐT: Thưa Đồng chí, những nội dung chủ yếu nào cần tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và cử tri về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026?

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu: Công tác tuyên truyền đã được cấp ủy quan tâm tiến hành, đẩy mạnh, kịp thời, rộng khắp ngay từ những ngày đầu năm 2021, gắn với tuyên truyền thành công của Đại hội XIII của Đảng. Xác định thời gian tuyên truyền là thường xuyên, liên thông từ nay đến công bố kết quả bầu cử, nhưng cao điểm là từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021. Tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ Tư đã khẳng định, việc chỉ đạo công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ, trong đó công tác tuyên truyền tập trung vào ba đợt với các nội dung, nhiệm vụ quan trọng sau:

(1) Đợt một, diễn ra từ tháng 01/2021 đến đầu tháng 4/2021: Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử. Phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, tình hình chung của huyện A Lưới thời điểm diễn ra Cuộc bầu cử, những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, những nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ, những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện và các cơ sở trong những năm gần đây. Đặc biệt, là tuyên truyền về những thành tựu đạt được trong 45 năm thành lập, xây dựng, phát triển của huyện A Lưới và sau 55 năm Ngày giải phóng A So - A Lưới (11/3/1966 – 11/3/2021) với bao trang sử hào hùng… Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri. Tuyên truyền diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp; danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với Cuộc bầu cử; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại Cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

(2) Đợt hai, từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021: Tiếp tục việc tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật; diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện và của cả nước trong ngày bầu cử 23/5/2021.

(3) Đợt ba, sau ngày 23/5/2021: Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước chào mừng thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh minh họa (Internet)

Trang TTĐT: Xin đồng chí Bí thư Huyện ủy cho biết các hình thức và những điểm cần lưu ý trong công tác tuyên truyền bầu cử?

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu: Để các nguồn thông tin về cuộc bầu cử đến với người dân, nhất là các cử tri, cần phát huy hiệu quả ba hình thức tuyên truyền từ huyện đến cơ sở. Thứ nhất, là tuyên truyền thông qua truyền thông đại chúng toàn diện và là kênh thường xuyên, chủ yếu nhất. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin huyện, Trang TTĐT Huyện ủy, Trang TTĐT Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương, đăng, phát các thông điệp tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường tần suất các tin, bài tuyên truyền về Cuộc bầu cử. Tổ chức tuyên truyền, cổ động Cuộc bầu cử phát trên đài truyền thanh huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở và tuyên truyền lưu động tại các địa phương, cơ sở. Thứ hai là tuyên truyền miệng, xem đây là kênh trực tiếp, sát thực cơ sở. Tuyên truyền qua các hội nghị nội bộ của cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức các cuộc tiếp dân, tiếp xúc cử tri từng ngành hoặc liên ngành theo định kỳ và đột xuất. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với điều kiện, tình hình, diễn biến của dịch Covid-19. Thứ ba là tuyên truyền trực quan như: Làm cổng chào, cụm pa nô, tranh cổ động tại các cửa ngõ, khu vực trung tâm của huyện, các xã, Thị trấn, các cơ quan, đơn vị. Các xã và Thị trấn phải có khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền về Cuộc bầu cử. Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn và băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và các tuyến đường; phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình. Trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở trên nền tảng cơ bản, phải linh hoạt lựa chọn hình thức phù hợp với đối tượng tuyên truyền, địa bàn, thời điểm để khai thác tối đa ưu điểm từng loại hình. Công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử phải kết hợp giữa thường xuyên, liên tục với trọng tâm, trọng điểm, nhất là vào ngày bầu cử. Nội dung thông tin tuyên truyền, cổ động về bầu cử phải được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất từ các cấp ủy Đảng các cấp trở xuống, bảo đảm về thẩm mỹ, nghệ thuật, tính chính xác, hấp dẫn, sinh động, thu hút sự quan tâm của cử tri, góp phần vào thành công của Ngày hội non sông của chúng ta.

Trang TTĐT: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy đã dành thời gian trao đổi!

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.246.183
Truy cập hiện tại 257