Tìm kiếm tin tức
Đảng ủy xã Đông Sơn: Tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy
Số lượt xem 718Ngày cập nhật 28/10/2019

Ngày 25/10/2019, Đảng ủy xã Đông Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Ban Chấp hành, Tỉnh ủy và huyện. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hồ Giang Nghinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã quán triệt: Kết luận 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Công văn 637-CV/BDVTU, ngày 10/9/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kế hoạch 113-KH/HU, ngày 17/9/2019  của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí A Viết Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã quán triệt: Kế hoạch 112-KH/HU, ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị 39-CT/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung - Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt: Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chỉnh trị về tăng cương nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch 111-KH/HU, ngày 04/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Giang Nghinh - Phó Bí thư Thường trực đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định, kết luận và các văn bản chỉ đạo Trung ương, Ban Bí thư, Tỉnh và Huyện bảo đảm nội dung, thời gian quy định; các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ và các đồng chí Bí thư các chi bộ chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt tại chi bộ mình phải đảm bảo, nội dung phù hợp thực tiễn tại địa phương. Các chi bộ trực thuộc báo cáo kết quả lên Ban Thường vụ Đảng ủy, để báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Hồ Văn Nguộc - Tuyên giáo Đảng ủy
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.689
Truy cập hiện tại 363