Tìm kiếm tin tức
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019
Số lượt xem 594Ngày cập nhật 22/10/2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019, từ ngày 21 đến ngày 28/10/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện A Lưới đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

 

Trong thời gian 08 ngày, các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản: về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc; dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Phát triển GD và ĐT, KH và CN, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực Hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ngoài ra, các đ/c còn được trao đổi thảo luận, hệ thống giải đáp thắc mắc. Cuối đợt học học viên viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận.

Qua lớp học, giúp các đảng viên mới xây dựng kế hoạch, tích cực phấn đấu rèn luyện phẩm chất, đạo đức, biết vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị; phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.523
Truy cập hiện tại 347