Tìm kiếm tin tức
Hồng Hạ: Tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Số lượt xem 757Ngày cập nhật 18/10/2019

Sáng ngày 17/10/2019, Đảng ủy xã Hồng Hạ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Xuông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã quán triệt Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chaỵ chức chạy quyền; Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quán lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới; Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 11/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu nghe đồng chí Hồ Văn Phin - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã quán triệt Kế hoạch số 112-KH/HU, ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Công văn 637-CV/BDVTU, ngày 10/9/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kế hoạch số 111-KH/HU, ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nghập quốc tế; Kế hoạch số 113-KH/HU, ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;

Phát biểu kết thúc hội nghị đồng chí Trần Minh Xuông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh các văn bản được thông qua tại hội nghị lần này là những nội dung quan trọng, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm được tinh thần và nội dung các văn bản được quán triệt, triển khai. Sau hội nghị, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội, theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị, để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa phù hợp, sát tình hình, chú trọng các giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả. Theo đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Hồ Văn Hóa - VPĐU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.551
Truy cập hiện tại 349