Tìm kiếm tin tức
Hồng Quảng: Tổ chức Hội nghị học tập một số văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy
Số lượt xem 616Ngày cập nhật 18/10/2019

Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Đảng ủy xã Hồng Quảng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Dự chỉ đạo và trực tiếp quán triệt tại Hội nghị có đồng chí Lê Thị Lang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hồ Văn Thiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Hồ Trọng Chăn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

 

Mục đích của Hội nghị nhằm quán triệt và triển khai kịp thời các nội dung một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Huyện ủy; qua đó giúp cán bộ, đảng viên nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; đồng thời, chỉ đạo, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các văn bản mới ban hành trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, kế hoạch phải thiết thực, hiệu quả, khẩn trương, nghiêm túc với nhiều hình thức phù hợp với từng chi bộ, thôn; là trách nhiệm chung của cấp ủy từ xã đến các chi bộ và của mọi cán bộ, đảng viên. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2019.

Các đồng chí đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thị Lang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, quán triệt: Kết luận 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Đại biểu nghe đồng chí Hồ Trọng Chăn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, quán triệt: Chỉ thị 39-CT/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới; Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và nghe đồng chí Hồ Văn Thiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, quán triệt: Công văn 637-CV/BDVTU, ngày 10/9/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hôi; Kế hoạch 111-KH/HU, ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Kế hoạch 112-KH/HU, ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Kế hoạch 113-KH/HU, ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Lang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy bảo đảm nội dung, thời gian quy định; các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ và các đồng chí Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt tại chi bộ mình; phải đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Sau khi hoàn thành việc tổ chức phổ biến, quán triệt, các chi bộ trực thuộc báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy chậm nhất ngày 28/10/2019) để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Hồ Văn Một - VPĐU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.628
Truy cập hiện tại 361