Tìm kiếm tin tức
Sơn Thủy: Tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy
Số lượt xem 632Ngày cập nhật 11/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/HU, ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; ngày 08 tháng 10 năm 2019, Đảng ủy xã Sơn Thủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, công chức, lao động không chuyên trách xã cùng các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 Hội nghị đã tập trung triển khai, quán triệt các nội dung sau:

* Các văn bản của Trung ương:

- Kết luận 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

- Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

- Quy định 205/QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

* Các văn bản của Tỉnh ủy:

- Chỉ thị 39-CT/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Công văn 637-CV/BDVTU, ngày 10/9/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

* Các văn bản của Huyện ủy:

- Kế hoạch 111-KH/HU, ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kế luận 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;

- Kế hoạch 112-KH/HU, ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HDH đất nước;

- Kế hoạch 113-KH/HU, ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nguyễn Thị Vững - Sơn Thủy
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.496
Truy cập hiện tại 345