Lĩnh vực Năm
Nội dung tìm 
Có 85 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
333-BC/HU06/08/201906/08/2019tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
109-KH/HU31/07/201931/07/2019Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
330-BC/HU24/07/201924/07/2019tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
329-BC/HU22/07/201922/07/2019kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị
38-CT/TU18/07/201918/07/2019về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
327-BC/HU03/07/201903/07/2019sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
09-QÐ/HU03/07/201903/07/2019sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
106-KH/HU01/07/201901/07/2019tổ chức quán triệt và triển khai một số văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy
105-KH/HU26/06/201926/06/2019tổ chức Hội thi Cộng tác viên Dư luận xã hội giỏi cấp huyện năm 2019
320-BC/HU17/06/201917/06/2019sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gắn với Nghị quyết 18-NQ/TU (khóa XIV) của Tỉnh ủy về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới"
315-BC/HU05/06/201905/06/2019sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI)
316-BC/HU05/06/201905/06/2019tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư về "nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới
103-KH/HU31/05/201931/05/2019thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư; chỉ thị 33-CT/TU, ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
35-CT/TW30/05/201930/05/2019về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
309-BC/HU08/05/201908/05/2019kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
302-BC/HU25/04/201925/04/2019sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) gắn với 04 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 14/4/2015 của Tỉnh ủy (khóa XIV)
303-BC/HU25/04/201925/04/2019tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW, của Bộ Chính trị (khóa X)
301-BC/HU22/04/201922/04/2019kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới mới
291-BC/HU22/03/201922/03/2019Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 13/12/2016 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững huyện A Lưới giai đoạn 2016 - 2020
279-BC/HU09/01/201909/01/2019Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X)
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 271.840
Truy cập hiện tại 321