Lĩnh vực Năm
Nội dung tìm 
Có 101 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
407-BC/HU18/05/202018/05/2020sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ chị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
408-BC/HU18/05/202018/05/2020tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/10/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội"
406-BC/HU13/05/202013/05/2020kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Chỉ thị 27) và Quy định 1963-QĐ/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định 1963).
405-BC/HU12/05/202012/05/2020tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị "về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"
404-BC/HU08/05/202008/05/2020kết quả thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2018 của Bộ Chính trị và Quy định 2083-QĐi/TU, ngày 18/7/2019 của Ban THường vụ Tỉnh ủy
403-BC/HU08/05/202008/05/2020sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
393-BC/HU31/03/202031/03/2020tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) "về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
395-BC/HU31/03/202031/03/2020tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư "về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
394-BC/HU31/03/202031/03/2020tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
07-CT/HU24/03/202024/03/2020tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống khống chế dịch bệnh COVID-19
07-HD/HU17/03/202017/03/2020công tác văn hóa văn nghệ năm 2020
132-KH/HU17/03/202017/03/2020tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2020
06-HD/HU20/02/202020/02/2020tổng hợp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
30-Ctr/HU14/02/202014/02/2020Chương trình phát động phong trào thi đua năm 2020
05-HD/HU11/12/201911/12/2019một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
116-KH/HU21/10/201921/10/2019Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
333-BC/HU06/08/201906/08/2019tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
109-KH/HU31/07/201931/07/2019Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
330-BC/HU24/07/201924/07/2019tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
329-BC/HU22/07/201922/07/2019kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23456
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 418.509
Truy cập hiện tại 284