Huyện ủy A Lưới tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
Số lượt xem 850Ngày cập nhật 01/02/2019

Sáng ngày 30/01/2018, Huyện ủy A Lưới đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Văn Vinh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Hải - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Thanh Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên, bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng và mang tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực, tạo nền tảng, động lực quan trọng, tạo niềm tin và khí thế mới để Đảng bộ và nhân dân toàn huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Như Báo cáo tổng kết đã đánh giá, trong năm 2018, công tác xây dựng Đảng được Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy triển khai khá nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai, học tập và quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII), nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu được nhiều kết quả, tạo được sự chuyển biến nhất định trong các cơ sở đảng và trong từng đảng viên. Công tác triển khai việc đăng ký cam kết thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 và Kế hoạch làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội được tiến hành khá thường xuyên, kịp thời.

Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp trên địa bàn huyện ngày càng đi vào nền nếp. Vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, việc thực hiện tốt các nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần đặc biệt quan trọng vào những thành quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện nhà trong năm 2018.

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh:

Công tác xây dựng Đảng có tầm quan trọng đặc biệt; là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu nhằm làm cho Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; bảo đảm lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp Cách mạng của dân tộc. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bối cảnh quốc tế, tình hình trong nước, trong tỉnh và huyện nhà vừa có thuận lợi, thời cơ, vừa có khó khăn, thách thức.

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019 là rất nặng nề, nhưng chúng ta tin rằng sẽ được thực hiện thành công. Trong quá trình đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trong Đảng và công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng có vai trò rất quan trọng và có ý nghĩa rất lớn. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy đảng ngoài việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo, cần chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 Một là: Hoạt động của mỗi tổ chức Đảng phải bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác; thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, phải mở rộng dân chủ trong quá trình hoạt động của Đảng trong việc bàn, quyết định các nghị quyết của cấp ủy. Quan tâm xây dựng tốt mối quan hệ giữa bí thư cấp ủy với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

 Hai là: Nâng cao chất lượng cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, đó là: “Những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm thấp cần được sắp xếp phù hợp, có cơ chế kịp thời thay thế, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác”.

 Ba là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đi đôi với nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Trong sinh hoạt Đảng, phải thường xuyên và “nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế” theo Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt một cách thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phát triển và quản lý đảng viên, trong đó, cần chú trọng hơn nữa đến chất lượng đảng viên và việc quản lý đảng viên ngay từ cấp chi bộ.

Bốn là: Đổi mới công tác tự kiểm tra, giám sát của mỗi tổ chức cơ sở đảng cũng như công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng, giữ nghiêm nguyên tắc và kỷ luật của đảng. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Năm là: Thực hiện tốt các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Gắn với giám sát, phản biện chuẩn xác, khách quan, đúng quy luật.

Sáu là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng phải đổi mới trước đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Trước hết là đổi mới từ việc ban hành Quy chế, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm. Cấp ủy và bí thư cấp ủy cũng như mỗi đảng viên phải nắm vững các quy chế làm việc để thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn; xử lý đúng đắn các mối quan hệ công tác; khắc phục triệt để sự trì trệ, bệnh hình thức giảm sút sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao giấy khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

TDNQ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 418.442
Truy cập hiện tại 283