A Lưới: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng
Số lượt xem 480Ngày cập nhật 27/02/2019

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng mới.

 

Hiện nay, A Lưới có tổng diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp là 110.610,02 ha. Trong đó: Diện tích rừng tự nhiên 81.334,67 ha; diện tích rừng trồng 9.461,51 ha; diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 19.813,84 ha. Tổng diện tích do Hạt kiểm lâm quản lý: Rừng đặc dụng 16.118,83 ha; rừng phòng hộ 41.180,82 ha; rừng sản xuất 45.637,28 ha; rừng ngoài đất quy hoạch Lâm nghiệp 4.673,09 ha. Tổng diện tích Ban QLRPH quản lý bảo vệ và phát triển rừng là 23.508,80 ha/35 tiểu khu. Huyện đã tổ chức quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, giữ ổn định độ che phủ, đến nay đạt 74,1%.

Đặc biệt, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 19/6/2018 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện A Lưới và Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 27/9/2018 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện; đồng thời thành lập Đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ thị đối với các tổ chức cơ sở Đảng. Cụ thể, huyện tăng cường nâng cao nhận thức, tuyên truyền, phổ biến về công tác bảo vệ và phát triển rừng, trong đó tập trung vào cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Cán bộ Kiểm lâm huyện tuyên truyền cho bà con về công tác bảo vệ rừng

          Bên cạnh đó, huyện A Lưới cũng đã xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Hằng năm, đưa nội dung quản lý, bảo vệ rừng vào tiêu chuẩn xét thi đua của các tổ chức và cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở có liên quan. Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án để triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Theo dõi, tổ chức thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất; đối với diện tích đang giao cho UBND các xã quản lý, xây dựng phương án tổ chức giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình để rừng thực sự có chủ; chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, đào xới, tranh chấp, trồng lấn, sử dụng đất lâm nghiệp trái phép. Chỉ đạo UBND cấp xã, chủ rừng tiếp tục rà soát, thống kê diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật để lập phương án xử lý, thu hồi, di dời, giải tỏa…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp làm việc với cán bộ kiểm lâm địa bàn về công tác bảo vệ rừng

         Ngoài ra, huyện A Lưới đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện bao gồm các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý các “điểm nóng” trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tiến hành kiểm tra, xử lý các điểm mua bán, chế biến, vận chuyển lâm sản trái phép, các cơ sở kinh doanh chế biến gỗ, sản xuất hàng mộc không đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Rà soát, chỉ đạo xử lý dứt điểm việc sử dụng súng săn, súng tự chế, các phương tiện độ chế, không đủ tiêu chuẩn lưu hành để vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện các chính sách đầu tư phát triển rừng; xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng… Trong thời gian tiếp theo, huyện A Lưới xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng sâu, rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xuống bám nắm cơ sở để kịp thời tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nhất là công tác tham mưu trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng.

        Với việc triển khai thực hiện các biện pháp đồng bộ, tin rằng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện A Lưới sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Phan Hiếu - VPHU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 235.884
Truy cập hiện tại 71