Tìm kiếm tin tức
Đảng bộ huyện A Lưới trong 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)
Số lượt xem 90Ngày cập nhật 18/05/2020

Là Đảng bộ huyện miền núi, trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong 4 năm quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hàng năm; nhìn chung các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở, đã quan tâm chỉ đạo thực hiện khá hiệu quả. Gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu phát biểu chỉ đạo tại HN sơ kết Chỉ thị 05, năm 2018  

Từ đó, đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt là tinh thần, trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn, góp phần đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần rất lớn vào việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Hồ Đàm Giang, UVBTV, Trưởng BTG báo cáo sơ kết CT 05, năm 2018

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng. Nhìn chung việc triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; ý thức tự giác, rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được nâng cao, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy Đảng quan tâm, thông qua việc nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư đã có nhiều tác dụng tích cực. Một số cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung các nội quy, quy định, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 55-QĐ/TW, Chỉ thị 07-CT/TU của Tỉnh ủy… Những việc làm đã được công bố công khai trong cơ quan đơn vị đã có ảnh hưởng lớn đến cán bộ, đảng viên, công chức, làm chuyển biến tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, góp phần tạo niềm tin trong Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu trao thưởng thí sinh đạt giải BCV 2018

Tuy nhiên, một số cấp uỷ, đơn vị chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm để thực hiện Chỉ thị nên trong xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện của tập thể đơn vị chưa cụ thể. Một số cấp ủy còn thiếu tính chủ động, trông chờ vào hướng dẫn của cấp trên, chưa xác định là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị ở một số nơi chưa rõ nét.

Công tác phát hiện, xây dựng nhân rộng mô hình và tuyên truyền về điển hình tiên tiến có lúc, có nơi chưa được quan tâm. Một số phong trào, mô hình còn mang tính hình thức, chung chung, hiệu quả chưa rõ.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện còn lúng túng ở khâu cụ thể hóa những Lời dạy của Bác với các ngành, địa phương thành các nội dung, tiêu chí để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân dễ liên hệ học tập và làm theo; chưa có sự nghiên cứu, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, xây dựng mô hình hoạt động phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị.

Toàn cảnh HN sơ kết Chỉ thị 05 năm 2018

Việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số chi bộ chưa được chú trọng, còn hình thức, kém hiệu quả. Việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức, chung chung, không có tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể; chưa gắn với việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, những khó khăn vướng mắc, hạn chế của địa phương, cơ quan, đơn vị để giải quyết nên khó kiểm điểm, đánh giá.

Nguyên nhân: Do đặc thù của vùng miền núi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn cách trở, điều kiện phát triển kinh tế xã hội khó khăn, nên việc xây dựng và nhân rộng điển hình, nhất là điển hình về phát triển kinh tế còn hạn chế. Một số cấp ủy đảng chưa thực sự quan tâm, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp trên để vận dụng phù hợp với cơ quan, đơn vị mình một cách có hiệu quả cao nhất. Nhiều chi bộ, đảng bộ và đảng viên xác định lựa chọn những nội dung làm theo còn lúng túng, nên dẫn đến việc đánh giá phát hiện bình chọn người tốt, việc tốt, người tiêu biểu để biểu dương khen thưởng ở cơ quan, đơn vị quan tâm chưa đúng mức.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu trao thưởng tại HN sơ kết CT 05, năm 2018

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, trong thời gian tới Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

(1)Tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là một trong những nhỉệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thế, thiết thực.

(2)Trên cơ sở những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện; hướng dẫn cán bộ, đảng viên xác định, đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao. Lấy việc đăng ký học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thế, cá nhân cũng như tiêu chuẩn phân loại thi đua hằng năm.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy triển khai chuyên đề 2019 về thực hiện CT 05

(3)Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, gắn với việc tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách, Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi người và mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu; coi đây là nhiệm vụ và công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

(4)Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu, những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tố chức các cuộc giao lưu điển hình, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, tạo hiệu ứng làm lan tỏa những việc làm tốt, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

(5)Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách và những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mỗi cá nhân, tập thể nhà trường.

(6)Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo các nội dung, kế hoạch, những việc đăng ký làm theo Bác; cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục giám sát việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động và những mô hình, cũng như những việc làm theo của tập thể, cá nhân đã đăng ký thực hiện, Định kỳ tiến hành giao ban, sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được, kịp thời biểu dương khen thưởng, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

 

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 425.042
Truy cập hiện tại 70