Sau khi có Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 07/4/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cấp ủy các cấp đã tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết tới tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Các tổ chức đảng đã từng bước thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Các cấp ủy đã giao ủy ban kiểm tra các cấp chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng đảng theo dõi, đôn đốc việc triển khai và thực hiện Nghị quyết; hàng năm phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho các đồng chí bí thư cấp ủy và cán bộ kiểm tra cơ sở, trong đó cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác kiểm tra, giám sát để các tổ chức cơ sở đảng nâng cao nhận thức và chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo thẩm quyền.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy phù hợp với văn bản của cấp trên, vừa phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị gắn với phân công ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ theo dõi, chỉ đạo.

10 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp kiểm tra 275 tổ chức đảng, 340 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 66 tổ chức đảng và 76 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; giám sát chuyên đề 388 tổ chức đảng, 205 đảng viên. Qua giám sát, tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 51 trường hợp. Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật 256; trong đó: Khiển trách 130, cảnh cáo 63, cách chức 04, khai trừ 09 đảng viên. 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với công tác kểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được nâng lên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức đảng đã từng bước thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đạt được những kết quả tích cực. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, đồng thời tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giữa các ban đảng và các tổ chức liên quan để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Nhiều cuộc kiểm tra được thực hiện trên các lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm, dư luận quan tâm. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các đối tượng được kiểm tra, giám sát nhìn nhận được khuyết điểm, vi phạm trên cơ sở đó có biện pháp, giải pháp khắc phục; đồng thời, qua kiểm tra, giám sát đã tham mưu cho cấp ủy những giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường trên nhiều lĩnh vực.

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc tại cơ sở

Phan Hiếu - VPHU
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.313
Truy cập hiện tại 15