Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn trang trí khánh tiết, nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số lượt xem 105Ngày cập nhật 22/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để các chi, đảng bộ tổ chức thành công đại hội cấp mình đúng khánh tiết, nghi lễ đại hội. Trang TTĐT Huyện ủy trích giới thiệu nội dung Công văn số 8141-CV/BTGTW, ngày 24/02/2020 “về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025” và Công văn số 8355-CV/BTGTW, ngày 01 tháng 4 năm 2020, “về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp”; của Ban tuyên giáo Trung ương.

(1)Trích yếu nội dung Công văn số 8141-CV/BTGTW, ngày 24/02/2020 “về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”:

1. Bên ngoài địa điểm tổ chức Đại hội

Bố trí cờ, panô, áp phích, băng rôn.... tại khu trung tâm hành chính, các trục đường chính, khu vực đông dân cư trên địa bàn, đặc biệt là xung quanh địa điểm tổ chức Đại hội.

2. Bên ngoài Hội trường

- Bố trí băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội.

- Hành lang Hội trường có thể trang trí tranh cổ động hoặc triển lãm ảnh về các hoạt động nổi bật của đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua và trưng bày một số thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, ngành.

3. Bên trong Hội trường: Bố trí bố cục sân khấu nhìn từ dưới lên lễ đài

3.1. Khẩu hiệu phía trên chính giữa Hội trường

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

3.2. Cờ, ảnh Lãnh tụ

- Treo Đảng kỳ và Quốc kỳ về phía bên trái của lễ đài; Đảng kỳ ở bên trái, Quốc kỳ ở bên phải.

- Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao phía dưới giữa Đảng kỳ và Quốc kỳ. Trường hợp cờ được treo trên cột thì tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt chếch phía trước bên phải cột cờ.

- Ảnh Các Mác và V.I.Lênin treo phía bên phải của phông (Các Mác bên trái, Lênin bên phải).

3.3. Khẩu hiệu hai bên cánh gà trong hội trường

            - Bên trái: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

- Bên phải: Nội dung khẩu hiệu gắn với mục tiêu, quyết tâm thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ đại hội đảng bộ.

3.4. Bên dưới chân phông có thể bố trí một hàng chậu cây cảnh, hoa tươi....

- Hoa trang trí đặt ở phía dưới, trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 - Việc đặt lẵng hoa, cây cảnh phải phù hợp với không gian của lễ đài, mang tính thẩm mỹ cao.

3.5. Bố trí bên trái và bên phải cánh gà sân khấu 02 tấm Panô mang nội dung khẩu hiệu hành động hoặc chủ đề của Đại hội.

3.6. Giữa sân khấu là bàn Đoàn chủ tịch.

3.7. Bục phát biểu được đặt ở vị trí 1/3 chiều ngang của lễ đài tính từ bên phải sang trái.

3.8. Bên trái sân khấu bố trí bàn Thư ký đại hội.

3.9. Trước sân khấu có thể bố trí hàng hoa tươi (tùy theo điều kiện từng đơn vị).

3.10. Maket phông chính: Đặt phía dưới ảnh C.Mác và V.I.Lênin

ĐẢNG BỘ........

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ....

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

.........., ngày....... tháng......... năm 2020

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đồng chí căn cứ hướng dẫn này chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, trang trọng, thiết thực, hiệu quả đúng quy định; tùy điều kiện cụ thể có thể tăng cường cờ phướn, panô cổ động, hình ảnh… để góp phần làm trang trọng cho đại hội.

Toàn cảnh Đại hội XII của Đảng (ảnh: Internet)

(2)Trích yếu nội dung Công văn số 8355-CV/BTGTW, ngày 01 tháng 4 năm 2020, “về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp”:

I. Thực hiện nghi lễ chào cờ

1. Khai mạc đại hội

- Người điều khiển: “Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ”.

- Người điều khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ!”.

Tất cả mọi người tham gia chào cờ đứng nghiêm, hướng về Quốc kỳ, cờ Đảng và hát Quốc ca, Quốc tế ca (các đơn vị mở băng, đĩa không lời và hát trên nền nhạc; yêu cầu đúng lời, đúng nhạc).

- Khi lời hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc, người điều khiển hô: “Thôi”.

2. Bế mạc đại hội

- Người điều khiển: “Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ”.

- Người điều khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ!”.

Các đại biểu hát Quốc ca và Quốc tế ca.

- Khi lời hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc, người điều khiển: “Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội!”.

Lưu ý: + Các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện theo nghi lễ quy định của ngành.

+ Sử dụng Quốc ca bao gồm nhạc và lời 1 bài hát Tiến quân ca; sử dụng Quốc tế ca bao gồm nhạc và lời do nhạc sỹ của Pháp là Pie Đờgaytơ (Pierre Degayter) phổ nhạc (1888).

II. Trang trí phông chính đại hội

Không sử dụng màn hình LED để thay phông chính khi trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp.

III. Khẩu hiệu tuyên truyền đại hội: gồm 17 khẩu hiệu, cụ thể:

1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam!

3. Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

5. Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng lực, bầu vào cấp ủy đảng các cấp!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh!

8. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

11. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống!

12. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh!

13. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng!

14. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 


 

Trang TTĐT Huyện ủy giới thiệu
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 425.020
Truy cập hiện tại 52