Đảng bộ huyện A Lưới với công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số lượt xem 198Ngày cập nhật 26/06/2020

Là một trong 03 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế có đông số lượng đảng viên. Tính đến hôm nay (tháng 6/2020), Đảng bộ huyện A Lưới có 53 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc, với 4.911 đảng viên. Trong 5 năm qua, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, đã có nhiều tiến bộ; từ đó, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Đ/c Nguyễn Thị Sửu phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát toàn tỉnh năm 2018

Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KT, GS trong công tác xây dựng Đảng, sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XI), Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo cơ quan tham mưu, giúp việc, xây dựng và thông qua Huyện ủy Chương trình KT, GS toàn khóa của cấp ủy; đồng thời, chỉ đạo ủy ban kiểm tra 2 cấp, các ban đảng, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Các cuộc KT, GS xác định đúng phương châm, có trọng tâm, trọng điểm, sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó, tập trung KT, GS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo chuyên đề từng năm; việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính trong Đảng và chính quyền; công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng;….

Bí thư Huyện ủy làm việc với BTV Đảng ủy Hồng thượng về công tác KT tại đơn vị

Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) 2 cấp và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đã tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc KT, GS việc chấp hành Điều 30, Điều 31 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; kịp thời thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân; tăng cường KT, GS thường xuyên, đột xuất, chuyên đề đối với một số tổ chức đảng và đảng viên.

Theo báo cáo UBKT Huyện ủy: Quá trình thực hiện, UBKT Huyện ủy đã đôn đốc việc thực hiện kế hoạch KT, GS của cấp ủy, các tổ chức đảng cấp dưới theo kế hoạch đề ra, tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức và thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Công tác KT, GS của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Kết quả nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành kiểm tra, giám sát 653/738 cuộc, so với kế hoạch đạt 88,5%, và kiểm tra, giám sát 564/607 đảng viên, so với kế hoạch đạt 92,9%, (so với nhiệm kỳ trước giảm 76 cuộc và tăng 47 đảng viên).

Qua  kiểm tra, giám sát 653 tổ chức cơ sở đảng và 564 đảng viên đã kết luận rõ cho từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát về những ưu điểm, khuyết điểm, để kịp thời khắc phục sửa chữa; qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước 144 đảng viên, đã cho thấy công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường và đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày được nâng cao.

Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát kịp thời; góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đ/c Nguyễn Thị Sửu làm việc với Đảng ủy xã Hồng Kim về công tác KT - GS

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch, lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp và tiến hành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Việc kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có sức lan tỏa, thúc đẩy các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và người đứng đầu tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, gắn với việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy cấp trên và của cấp mình.

Các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tăng cường vai trò giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên để phản ánh, cung cấp thông tin về những dấu hiệu vi phạm, giúp cấp ủy, UBKT kịp thời kiểm tra, đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy; phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn; khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; từng bước đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tinh thần tự giác của đảng viên được kiểm tra, giám sát nhằm đưa ra kết luận chính xác, đảm bảo tính khách quan, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Hội thảo 70 năm thành lập Ngành kiểm tra Đảng và 42 năm Ngày thành lập UBKT Huyện ủy

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ bản đảm bảo số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phê bình, góp ý chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, đồng thời khen thưởng, biểu dương những đảng bộ có thành tích trong công tác. Từ đó, đã thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết năm của toàn Đảng bộ; giúp sự lãnh đạo của huyện ủy được sâu sát, toàn diện và hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong nhiệm kỳ cũng còn một số tồn tại, hạn chế: (1)Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chức năng nhiệm vụ chưa được nhiều. Việc đôn đốc chấp hành kết luận kiểm tra, giám sát và theo dõi quá trình khắc phục, sửa chữa các thiếu sót khuyết điểm chưa được tốt. (2)Việc tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy cơ sở có nội dung chưa trọng tâm, trọng điểm, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. (3)Công tác lập, lưu trữ hồ sơ kỷ luật đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được đầy đủ, khoa học. Các văn bản thi hành kỷ luật của cấp ủy, UBKT chưa bảo đảm thể thức, nội dung không chặt chẽ. Một số trường hợp xử lý kỷ luật nhưng chậm báo cáo lên Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy. (4)Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tuy được các cấp ủy tăng cường chỉ đạo, song vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; việc giáo dục, quản lý đảng viên có nơi chưa chặt chẽ, tình trạng nể nang, thiếu tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng vẫn tồn tại trong một số cấp ủy và tổ chức đảng, dẫn đến hạn chế kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới đạt kết quả cao nhất; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện A Lưới, cần tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau: (1)Ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp tham mưu cho cấp ủy cùng cấp, xây dựng ban hành quy chế làm việc của cấp ủy và quy chế hoạt động của ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (2)Ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm của cấp ủy và chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm của ủy ban kiểm tra. (3)Các cấp ủy đảng tập trung thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều 32 Điều lệ Đảng (khóa XI), kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất. Trong đó, tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý đất đai, quản lý tài chính, xây dựng cơ bản, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ và các lĩnh vực khác, đồng thời tăng cường công tác giám sát trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng nhằm phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các các cấp đảng trong nhiệm kỳ mới. (4)Nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo một cách khách quan, kịp thời, không để xảy ra những vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở. Thực hiện đúng quy trình và đúng thẩm quyền theo hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương. (5)Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xem xét và thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, thực hiện đúng phương hướng, phương châm thi hành kỷ luật trong Đảng, không xử lý kỷ luật bị oan sai và cũng không bỏ sót nội dung vi phạm của đảng viên. Việc xem xét thi hành kỷ luật phải đảm bảo tính nghiêm minh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và kỷ luật của các tổ chức đoàn thể.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại; nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; phấn đấu hoàn thành chương trình KT, GS toàn khóa; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 493.754
Truy cập hiện tại 44