Hồng Thượng phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong 05 năm tới
Số lượt xem 345Ngày cập nhật 02/12/2019

Đó là chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới với Đảng ủy xã Hồng Thượng về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khái quát kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 15/22 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó: Thu nhập bình quân đầu người đạt 22,15 triệu/người/năm; tổng diện tích gieo trồng hàng năm 142 ha; tổng sản lượng lương thực 415,85 ha/năm; tổng đàn gia súc 1.647 con; tổng đàn gia cầm 7.003 con; diện tích thủy sản 14 ha/năm, sản lượng 19,2 tấn/năm; diện tích tái trồng rừng kinh tế 469 ha; thu ngân sách trên địa bàn đạt 66,2 triệu đồng; tổng đầu tư toàn xã hội 33,2 tỷ đồng; tiêu chí nông thôn mới đạt 13/19 chỉ tiêu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,18%; tỷ lệ hộ nghèo còn 13,68%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 10,23%; duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; trường đạt chuẩn quốc gia có 2/3 trường; tỷ lệ thôn đạt chuẩn văn hóa đạt 57,14%; tỷ lệ hộ đạt chuẩn văn hóa 68,64%; tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt đạt 100%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,41%; tỷ lệ hộ có thu gom rác đạt 91%. Tỷ lệ chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 10 - 15%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 50 - 60%, hoàn thành nhiệm vụ từ 20 - 25%; trong nhiệm kỳ kết nạp 54 đảng viên, đạt 63,52%. Quốc phòng - An ninh giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo, ổn định.

Hoạt động của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực; đã tập trung kiện toàn, cũng cố bộ máy theo hướng đạt chuẩn; chất lượng cán bộ, công chức xã từng bước được nâng lên; hoạt động của HĐND, UBND xã từng bước đổi mới theo hướng tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện được chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; công tác cải cách hành chính thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền cấp xã; đã triển khai áp dụng cải cách hành chính theo hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001 - 2008 và tiến hành tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua một cửa;.v.v

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được kiện toàn, cũng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, gần dân, sát dân, hướng về các thôn nhằm thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên vào tổ chức; sự phối hợp trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đồng bộ và đảm bảo quy chế phối hợp; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy; vai trò giám sát, phản biện xã hội theo quy định 217, 218 được thực hiện; quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được quan tâm lãnh đạo; đã chỉ đạo việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đã hoàn thành kế hoạch toàn khóa; công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 54 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện nay lên 289 đảng viên, sinh hoạt ở 07 chi bộ trực thuộc.v.v.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được Đảng ủy xã Hồng Thượng vẫn còn một số mặt hạn chế nổi lên cần khắc phục, đó là: Kinh tế của xã tuy có bước phát triển nhưng vẫn còn chậm và chưa bền vững; việc áp dụng khoa học - kỹ thuật và đầu tư thâm canh, tăng năng suất còn ít; chất lượng, hiệu quả thương mại và dịch vụ chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương; công tác quản lý tài nguyên, môi trường chưa được tốt; chưa xác định dịch vụ thương mại là mũi nhọn, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục có mặt còn hạn chế; tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn văn hóa và tỷ lệ qua đào tạo còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện còn thấp; công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân còn ít; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa đảm bảo thời gian, còn để xảy ra khiếu kiện vượt cấp.v.v.

Định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần tập trung chỉ đạo việc hoàn chỉnh báo cáo theo đúng đề cương hướng dẫn và bổ sung ý kiến tham gia, góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện; dự báo sát tình hình 5 năm tới đúng với điều kiện của địa phương, của huyện và tỉnh; về mục tiêu cần gọn lại, không dàn trãi, đi thẳng vào trọng tâm; đưa ra các chỉ tiêu vừa phải, không đưa quá cao hoặc quá thấp so với thực tế; chương trình trọng điểm cần tập trung chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; nhiệm vụ đột phá là ổn định dân cư khu tái định cư thủy điện A Lưới và tập trung nguồn lực đầu tư phát triển dịch vụ thương mại - du lịch; về nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy xã cần đổi mới tư duy lãnh đạo của cấp ủy về lãnh đạo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo hướng sát đúng với điều kiện thực tế của địa phương; phát triển kinh tế gia trại, trang trại, áp dụng khoa học, kỷ thuật vào sản xuất nông nghiệp; tăng cường phát triển dịch vụ thương mại là thế mạnh của địa phương; xây dựng và nhân rộng mô hình vườn kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu; duy trì, phát triển hợp tác xã lâm nghiệp hiện có; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường; làm tốt việc cấp quyền sử dụng đất cho tổ chức và cá nhân đúng theo pháp luật; xây dựng môi trường sinh thái an toàn, xanh, sạch hợp vệ sinh tại bãi rác thải và khu nghĩa địa của huyện trên địa bàn xã; tăng cường phối hợp việc quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên; nâng cao chất lượng về giáo dục - đào tạo; quản lý tốt con em đi làm ăn xa; phối hợp tốt công tác quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân; thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng; quan tâm phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với việc chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 418.353
Truy cập hiện tại 277