Tìm kiếm tin tức

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Số lượt xem 77Ngày cập nhật 11/11/2020

Theo báo TTH - Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn coi trọng nhiệm vụ đấu tranh để bảo vệ hệ tư tưởng, quan điểm, đường lối chính trị, chủ trương lãnh đạo trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch.

Ngày nay, thời đại đang diễn ra kinh tế toàn cầu, chính trị đa cực, xã hội thông tin, văn hóa đa dạng, an ninh phi truyền thống, đan xen tác động của các nước lớn cường quyền cạnh tranh và thỏa hiệp với nhau vì lợi ích dân tộc của mình. Sự tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta trước hết là lực lượng thù địch ở bên ngoài đối lập về ý thức hệ bằng nhiều tổ chức nghiên cứu, đội ngũ truyền thông. Bên cạnh đó là nhóm người Việt cực đoan ở bên ngoài cấu kết với số phản động, cơ hội chính trị trong nước tập hợp thông tin nói xấu, bôi nhọ, phủ nhận vai trò, thành quả cách mạng do Đảng ta lãnh đạo.

Một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, bất mãn, phát ngôn tiêu cực phản bội lại quá khứ; trong đó có nhiều người đã từng có quá trình hoạt động, cống hiến cho cách mạng nay lại tiếp tay cho kẻ xấu. Mục tiêu của họ là tìm mọi thủ đoạn phủ định để đi đến hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm chống phá các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, phủ nhận thành tựu sự nghiệp đổi mới do Đảng ta lãnh đạo hơn 30 năm qua. Chúng ra sức lợi dụng truyền thông đại chúng, mạng xã hội, kể cả ấn phẩm xuất bản ở nước ngoài đưa vào trong nước, sử dụng chủ nghĩa dân túy, tạo khủng hoảng lòng tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Chúng đòi lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng để thực hiện chế độ tam quyền phân lập, đa đảng đối lập, chính quyền dân sự, phi chính trị hóa Quân đội và Công an nhằm thực hiện “cách mạng màu” ở nước ta. Hiện nay, chúng tập trung khoét sâu những hạn chế, sai lầm, khuyết điểm trong hệ thống chính trị; đưa thông tin những mặt tiêu cực, suy thoái của một số cán bộ, đảng viên, hạ bệ thần tượng để tạo dư luận xấu, kêu gọi biểu tình gây mất ổn định xã hội.

Sự chống phá trên của các thế lực thù địch đang thúc đẩy tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; kéo theo số hoang mang, dao động, thiếu bản lĩnh, sa vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chúng tìm cách tác động tiêu cực vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để tạo bất đồng trong xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vị thế Việt Nam trên thế giới.

Nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là trước hết cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nghiên cứu lý luận, làm rõ các nguyên lý cơ bản, bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam của tư tưởng Hồ Chí Minh. Có những cơ sở lý luận, thực tiễn để cung cấp những luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, làm cho Nhân dân và cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn âm mưu, thủ đoạn của chúng, phân biệt được thông tin xấu, độc, đề xuất những giải pháp phù hợp, hiệu quả và đấu tranh trực diện với từng đối tượng cụ thể nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đổi mới nội dung tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quản lý nhà nước pháp quyền về các quy định của pháp luật, nhất là việc sử dụng Internet, mạng xã hội, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những sai phạm. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh, trình độ nhận thức, đủ khả năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm sâu sát con cháu mình, không để việc lớp trẻ sinh ra trong thời bình chưa nắm vững bản chất sự việc đã bình chú, phụ họa vào các thông tin xấu, độc, đi ngược sự nghiệp cách mạng của ông, cha mình. Cần làm cho mọi người hiểu rõ giá trị của thành quả cách mạng là đã biết bao thế hệ đồng bào, chiến sĩ cả nước cống hiến, hy sinh để có được nền hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước như hôm nay.

Lòng yêu nước phải đặt đúng chỗ mới có trách nhiệm tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực chống đối, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị để phát triển đất nước ngang tầm thời đại./.

ĐTĐ (sưu tầm đăng tải)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 833.535
Truy cập hiện tại 298