Tìm kiếm tin tức

Đảng bộ huyện A Lưới: Tâm huyết với bài viết có tính chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Số lượt xem 101Ngày cập nhật 07/09/2020

Quyết tâm thực hiện thật tốt nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng qua bài viết: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”; qua đó, đã gợi mở ra nhiều vấn đề quan trọng giúp Đảng bộ huyện A Lưới trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới; đăc biệt sau sự thành công rực rỡ Ðại hội Đại biểu Ðảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra giữa tháng 8/2020.

Như các đồng chí đã biết, ngày 10/12/2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với Quan điểm: “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cả về kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng và an ninh; không chỉ là của riêng Thừa Thiên Huế mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước….

Với Mục tiêu, tầm nhìn: (1)Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. (2)Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao. (3)Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Là Đảng bộ huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Đảng bộ huyện A Lưới luôn chủ động nghiên cứu, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đất nước trong thời gian tới, góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, tầm nhìn Nghị quyết 54  của Bộ Chính trị (khóa XII) đề ra.

Để cùng chung tay với Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định Mục tiêu tổng quát: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy nội lực ý chí, khát vọng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững; gắn công tác giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh; nâng cao hiệu quả bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Về cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp - Dịch vụ - Công nghiệp (với tỷ trọng: Nông nghiệp chiếm 45%, Dịch vụ chiếm 35% và Công nghiệp chiếm 20%)”.

Quán triệt đầy đủ các giải pháp trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ huyện A Lưới tiếp thu và vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới; tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ giá trị gia tăng cao, liên kết thành chuỗi để nâng cao thu nhập của người dân; tạo môi trường xã hội ổn định, minh bạch để phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, họp tác xã nông nghiệp theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống…

Trong chỉ đạo thực hiện, Huyện ủy đã tập trung vào 02 Chương trình trọng điểm: (1)Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. (2)Chương trình phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. 04 đột phá chiến lược, gồm: (1)Đột phá về nội lực người dân; (2)Đột phá về công tác cán bộ; (3)Đột phá về nông nghiệp; (4)Đột phá về phát triển du lịch. Nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh với phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị vừa có "tâm" có "tầm", dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới các cơ quan tham mưu, giúp việc, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo môi trường thông thoáng, minh bạch để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng tạo động lực cho sự phát triển của huyện A Lưới gắn với sự phát triển chung của cả tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện A Lưới xác định trong quá trình phát triển, các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng phải xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của nhân dân các đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm nâng cao đời sống các tầng lớp nhận đan trên địa bàn huyện, gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép: Là vừa phát triển kinh tế vừa phải phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục phát huy dân chủ, kỷ cương, truyền thống đoàn kết trong cấp ủy, chính quyền các cấp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; cùng với Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị (khóa XII), đồng thời, hiện thật tốt nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, qua bài viết: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”./.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 686.675
Truy cập hiện tại 145