Tìm kiếm tin tức

Kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện
Số lượt xem 497Ngày cập nhật 25/07/2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 một cách đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực:

1.  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, văn hóa của quê hương đất nước một cách kịp thời. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục đi vào nề nếp và có hiệu quả..., đã có trên 300 buổi báo cáo, với khoảng 37.000 lượt người nghe góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Đồng thời, định hướng thông tin tuyên truyền và đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng trong xây dựng và bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng ở cơ sở, ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 và hướng dẫn một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức học tập chuyên đề năm 2019“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 33 lớp và có 3.396/4.812 đảng viên toàn huyện, đạt tỷ lệ 70,77%. Định kỳ tổ chức hội nghị báo cáo viên để chuyển tải thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn kịp thời giải quyết, tháo gỡ,... Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị và các cơ quan liên quan tổ chức mở 08 lớp với 609 học viên tham gia.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc sáp nhập thôn, tổ dân phố và một số cơ quan, đơn vị đủ điều kiện theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Năm 2019 đã xây dựng Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập 6 xã (Hồng Quảng với Nhâm; Bắc Sơn với Hồng Trung; A Đớt với Hương Lâm) thành 3 xã; sáp nhập 26 thôn ở 07 xã (để thành lập 13 thôn mới); giảm 13 thôn (từ 110 thôn, tổ dân phố giảm còn 97 thôn, tổ dân phố). Tiếp tục tuyên truyền vận động công tác sáp nhập các cơ quan, đơn vị, các xã theo kế hoạch của Sở Nội vụ.

Tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước như: Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và 70 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện A Lưới; kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng A Bia (5/1969 - 5/2019); kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội Đại biểu các dân tộc thiếu số huyện lần thứ III, giai đoạn 2019 - 2024.

Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng”. Chỉ đạo tổ chức thành công hội thảo lần 2 lịch sử Đảng bộ xã Nhâm và Hồng Thượng. Tổ chức hội nghị chỉ đạo, quán triệt công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; tổng hợp, biên tập các nội dung bài viết phục vụ xây dựng và hoàn thành xuất bản “Kỷ yếu trận đánh Đồi A Bia”.

2. Công tác tổ chức, cán bộ

2.1. Công tác tổ chức

Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ và Đề án số 06-ĐA/HU, ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; tổ chức thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 04-HD/TU, ngày 31/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/HU, ngày 20/11/2018; Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 20/11/2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018, gắn với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thành lập Tổ chỉ đạo kiểm điểm do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Tổ trưởng tổ; ban hành Quyết định số 862-QĐ/HU, ngày 30/11/2018 thành lập Tổ giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn 524-CV/HU, ngày 30/11/2018 về việc lấy ý kiến của các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018. Ban hành Kế hoạch số 103-KH/HU, ngày 31/5/2019 về thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và Chỉ thị 33-CT/TU, ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh.

Báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét, xếp loại các tổ chức cơ sở đảng; cán bộ, đảng viên; báo cáo sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh; báo cáo công tác kê khai tài sản cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; phê duyệt, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và rà soát kiện toàn cấp ủy, bí thư cấp ủy, chuẩn bị nhân sự chủ chốt các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

2.2. Công tác cán bộ

Chỉ đạo tổ chức kiện toàn nhân sự chủ chốt của các tổ chức đảng: Thị trấn A Lưới, xã A Roàng, A Đớt, Hương Phong, Hồng Thái, Hồng Thượng, Trường THCS Quang Trung, Trường THPT A Lưới; sắp xếp, bố trí lại cán bộ xã, chỉ định bổ sung cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

2.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ

Phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2018 - 2019 và khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm học 2019 - 2020 và Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2019 tại huyện.

Quyết định cử 08 cán bộ đi học Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm học 2019 - 2020 tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; 04 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị (Đà Nẵng 02 đồng chí, Huế 02 đồng chí).

Giải quyết chế độ nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (02 người); tổ chức thăm, viếng các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý ốm đau, từ trần.

2.4. Công tác tổ chức đảng và đảng viên

Xét chuẩn y kết nạp 55 quần chúng vào Đảng. Tính đến ngày 31/5/2019 tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện là 4.832 đồng chí. Tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 30 đồng chí đợt 03/02 và 19/5/2019.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đối với 11 tổ chức đảng (01 cuộc của Ban Thường vụ Huyện ủy) và 10 đảng viên (kiểm tra 05 tổ chức và 06 đảng viên, giám sát 06 tổ chức và 04 đảng viên).

Ban hành Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo Chương trình kế hoạch năm 2019.

Chỉ đạo UBKT Huyện ủy tham mưu báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 02 năm (2017 - 2018) đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy (theo Quyết định số 127-QĐ/UBKTTU, ngày 21/01/2019 của UBKT Tỉnh ủy).

Chỉ đạo UBND huyện tham mưu Báo cáo giám sát việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đối với Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện (theo Quyết định số 1986-QĐ/TU, ngày 29/05/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 đúng theo tiến độ và kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo UBKT Huyện ủy tổ chức trực báo theo cụm để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 07-ĐA/UBKTTU, ngày 16/4/2019 của UBKT Tỉnh ủy và Kế hoạch khắc phục theo Thông báo kết luận số 124-TB/UBKTTU, ngày 05/4/2019 của UBKT Tỉnh ủy.

4. Công tác vận động quần chúng, xây dựng Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội

Công tác vận động quần chúng luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh, chỉ đạo, bảo đảm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tích cực vận động đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân hưởng ứng, tham gia các phong trào hoạt động, các cuộc vận động bằng nhiều việc làm thiết thực, hoạt động phong phú, như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp”; phong trào “Cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc”; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”; “Thanh niên theo tiếng gọi Tổ quốc” “Phiên chợ vùng cao”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng Thừa Thiên Huế Xanh - Sạch - Đẹp, không rác thải”, tổ chức chiến dịch “Tiếp sức mùa thi năm 2019”… Huyện đã tiếp nhận và kịp thời cấp phát đúng đối tượng 15.786 suất quà tết, với tổng trị giá: 4.406.675.000 đồng; động viên, tặng quà cho thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019; tập trung chỉ đạo hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019, đạt 100% kế hoạch. Tổ chức thành công đêm “Gặp mặt - Đối thoại” giữa lãnh đạo huyện với doanh nghiệp, công nhân lao động và giao lưu truyền thông pháp luật nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2019.

Chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương phối hợp với Thường trực Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội LHTNVN huyện tổ chức đại hội ở cấp cơ sở theo đúng kế hoạch đề ra. Đến nay đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội LHTNVN các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ (QCDC) huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện năm 2019.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền”, tập trung vào việc nâng cao đạo đức công vụ, chăm lo giải quyết khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân gắn với thực hiện Kết luận 114-KL/TW về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Quy định 598-QĐ/TU, ngày 09/01/2017 của Tỉnh ủy quy định “Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và giải quyết kiến nghị sau giám sát  và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội”. Tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận một cách kịp thời. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I/2019.

BBT
       
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 573.367
Truy cập hiện tại 33