Tìm kiếm tin tức

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống các ban Đảng, Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy và 71 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng
Số lượt xem 851Ngày cập nhật 15/10/2019

Cách đây 89 năm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng ta họp từ ngày 14/10/1930 đến cuối tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Luận Cương chính trị, thông qua Điều lệ Đảng và Điều lệ của một số đoàn thể quần chúng. Điều lệ Đảng quy định: “Trung ương và các cấp ủy đảng chiếu theo các việc mà lập ra các bộ như bộ tổ chức, bộ tuyên truyền, bộ công nhân vận động...”. Theo đó, các cơ quan tham mưu của Đảng lần lượt được hình thành; tuy thời gian hình thành khác nhau, nhưng đều ra đời gắn liền với yêu cầu cách mạng, với nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ, góp phần cùng Đảng ta phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, tập hợp quần chúng nhân dân dưới ngọn cờ của chủ nghĩa yêu nước, đưa Cách mạng nước ta dành nhiều thắng lợi trên mặt trận đấu tranh cách mạng và phát triển kinh tế, đóng góp vào sự lớn mạnh của Đảng, vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Ban Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2019): Là cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng.

Ngay sau khi ra đời (1930), Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, là cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương đã cho ấn hành tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Tài liệu này khi được phát hành đã có sức cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hằng năm làm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Phát huy truyền thống 89 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Tuyên giáo, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy A Lưới đã không ngừng nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Thường xuyên nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn huyện; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết. Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng một cách kịp thời. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ huyện đến cơ sở hoạt động hiệu quả, định hướng thông tin tuyên truyền và đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng trong xây dựng và bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng ở cơ sở, tăng cường đồng thuận, ổn đinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Ban Tổ chức (14/10/1930 - 14/10/2018): Là cơ quan tham mưu của Đảng về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong Đảng.

Ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Với ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định lấy ngày 14 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác xây dựng Đảng đều đặt ra cho công tác tổ chức cán bộ những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi phải được đáp ứng kịp thời. Trong các giai đoạn đó, Đảng ta đều có các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp, công tác tổ chức và cán bộ đã tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng và cách mạng đặt ra. Thông qua hoạt động thực tiễn, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên, những chiến sĩ ưu tú, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Đối với huyện A Lưới, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng. Đảng bộ huyện đã tổ chức và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII…, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra các chương trình hành động, chỉ thị, đề án, kế hoạch thực hiện nhằm xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị, công tác phát triển đảng viên. Từ đó, các tổ chức đảng trong toàn huyện không ngừng được củng cố và phát triển, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ đã đi vào nề nếp và có nhiều tiến bộ, công tác chính sách đối với cán bộ được thực hiện tốt, góp phần động viên cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên hăng hái với công việc được giao. Với những kết quả đạt được trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần thiết thực vào việc đưa huyện nhà phát triển theo hướng toàn diện.

Ban Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2018): Là cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra.

Ngày Dân vận của Đảng được Bộ Chính trị khóa VIII quyết định là ngày 15 tháng 10 gắn với 2 sự kiện quan trọng: Một là, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động; Phụ nữ vận động... Hai là, sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949.

Với hai sự kiện trên, vào tháng 10/1999, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15 tháng 10 hằng năm là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và là “Ngày Dân vận của cả nước”.

89 năm qua, với các tên gọi khác nhau (Ban Công vận, Bộ Dân vận, Ban Dân vận - Mặt trận và từ 1981 đến nay là Ban Dân vận), bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận không ngừng lớn mạnh và hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Trung ương và cấp ủy các cấp trên lĩnh vực được giao.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, công tác dân vận của Đảng được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong những năm qua đã và đang tiếp tục bám sát đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng. Tập trung xây dựng, kiện toàn Ban Dân vận Huyện ủy, khối dân vận 21 xã, thị trấn đảm bảo số lượng, đi vào hoạt động có nề nếp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phản ảnh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Phát huy truyền thống vẻ vang của công tác dân vận 89 năm qua, với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện nhà đã đề ra.

Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018): Là cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng được chọn là ngày 16 tháng 10 hằng năm gắn với sự kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (mở rộng) họp từ ngày 15 đến ngày 17/10/1948; Ban Thường vụ Trung ương đã có Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16/10/1948 về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng.

Từ đây, công tác kiểm tra Đảng có bước phát triển toàn diện, cùng với các ban xây dựng Đảng góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Điều đáng tự hào là trong mọi thời kỳ của cách mạng, dù trong thời kỳ chiến tranh giải phóng đất nước hay thời kỳ xây dựng đất nước và kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ cán bộ kiểm tra vẫn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng ở sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; có ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống liêm khiết, trong sạch, lành mạnh; luôn hết lòng hết sức chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian qua, UBKT Huyện ủy, UBKT Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ huyện luôn ý thức được rằng: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện, thường xuyên lấy đó là mục tiêu xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động, nhưng dưới sự lãnh đạo, hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngành Kiểm tra Đảng bộ huyện đã từng bước trưởng thành. Đã tiến hành kiểm tra hàng trăm đảng viên và tổ chức đảng trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ đảng viên; giải quyết nhiều đơn, thư tố cáo đảng viên và khiếu nại về kỷ luật Đảng; xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, giữ vững kỷ cương, pháp luật nhà nước, góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa, hạn chế vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, thúc đẩy quá trình đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng

Văn phòng cấp ủy Đảng (18/10/1930 - 18/10/2018): Là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực tổ chức điều hành công việc lãnh đạo chung, phối hợp điều hòa hoạt động của các Ban Đảng; đồng thời là nơi tổng hợp thông tin, là cơ quan phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy đảng.

Cùng với sự phát triển của cách mạng, vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng ngày càng được tăng cường và mở rộng, chức năng của văn phòng cấp ủy cũng ngày càng được hoàn thiện. Văn phòng cấp ủy các cấp không ngừng trưởng thành, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Với vai trò và nhiệm vụ đó, Bộ Chính trị khóa XIII quyết định lấy ngày 18 tháng 10 hằng năm là ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy.

Sau ngày thành lập huyện đến nay, công tác văn phòng đã đạt được những kết quả nhất định trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ. Là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Văn phòng Huyện ủy đã tham mưu toàn diện trên các lĩnh vực, tổ chức điều hành công việc lãnh đạo và thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy, tham mưu soạn thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm… Thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng, Văn phòng HĐND và UBND, Mặt trận, đoàn thể và các ban, ngành trong việc xây dựng chương trình làm việc cho cấp ủy, tham mưu giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

Trong suốt chặng đường lịch sử của Đảng, các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy A Lưới đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ đi trước, vượt qua thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tuy mỗi cơ quan có chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng đã cùng phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong bộ máy của Đảng bộ, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện huyện nhà về kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Chào mừng các ngày lịch sử truyền thống đầy ý nghĩa này, chúng ta chúc mừng và bày tỏ niềm tin tưởng son sắt với đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính trị trong giai đoạn hiện nay. Làm công tác tham mưu cho Đảng là một công việc khó khăn, vì vậy đòi hỏi người cán bộ làm công tác tham mưu phải có lòng nhiệt tình và say mê với công việc được giao; phải nắm chắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, Nghị quyết của Đảng, nắm chắc những Nghị quyết chuyên ngành trên các lĩnh vực công tác được giao; phải làm giàu và phong phú trí tuệ của mình, phải có kiến thức toàn diện trên các lĩnh vực; phải nghiên cứu, tìm tòi, bám sát và nắm bắt thực tiễn cuộc sống để tham mưu cho cấp ủy đúng và trúng. Đồng thời phải có phương pháp làm việc khoa học, chặt chẽ và nghiêm túc.

Ngày nay, đất nước ta chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo con đường Xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đội ngũ cán bộ các ngành xây dựng Đảng của huyện phải càng ra sức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và XII) về xây dựng Đảng, nhất định làm hết sức mình góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng công tác của các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy lên tầm cao mới. Phát huy truyền thống của Đảng, các đồng chí cán bộ các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy tiếp tục chủ động trong công tác tham mưu, chủ động trong việc tổ chức và thực hiện, chủ động cùng với các ban, ngành của huyện tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy giải quyết tốt những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng huyện A Lưới văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống các ban Đảng, Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy và 71 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng, phát huy truyền thống lịch sử quý báu, các Ngành xây dựng Đảng của huyện đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

TDNQ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 927.806
Truy cập hiện tại 405