Tìm kiếm tin tức

Mặt trận Tổ quốc huyện A Lưới đồng hành với Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện A Lưới
Số lượt xem 85Ngày cập nhật 17/11/2020

Trong những ngày này Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện A Lưới, đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ khối mặt trận các đoàn thể xã hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBMTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), cùng với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Dù diễn ra trong điều kiện vừa trãi qua đợt bão, lũ lịch sử kéo dài gần 02 tháng, đã làm thiệt hạn lớn về tài sản, tính mạng của nhân dân trên địa bàn huyện. Nhưng không vì thế mà giảm đi tinh thần đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư, người dân tạm quên đi khó khăn vất vã sau bão lũ để tổ chức thành công Ngày hội đoàn kết, tạo nên khí thế mới, tinh thần mới vượt qua khó khăn thất thức, đồng tâm hiệp lực, quyết tâm giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền và sự đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ và các tổ chức thành viên toàn huyện.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam là dịp để chúng ta cùng ôn lại chặng đường vẻ vang hình thành, phát triển của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã chủ trương đoàn kết mọi lực lượng dân tộc trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam để chiến đấu chống kẻ thù chung. Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã vạch ra những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam, trong đó xác định: Tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là yêu cầu nhiệm vụ quan trọng đảm bảo cho thực hiện thắng lợi của cách mạng nước ta. Chính vì vậy, chỉ sau chưa đầy 10 tháng kể từ khi Đảng ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh (là hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam) nhằm đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi cấp thiết của cách mạng.

Từ thực tiễn lịch sử cách mạng nước ta 90 năm qua, có thể thấy rõ, ở mỗi thời kỳ cách mạng khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt nam có những hình thức, tên gọi khác nhau phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Song, trong bất kỳ giai đoạn nào, dưới bất kỳ hình thức, tên gọi nào, Mặt trận luôn phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các giai tầng trong xã hội để thực hiện mục tiêu chung, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì ấm lo, hạnh phúc của nhân dân. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh; tập hợp, đoàn kết nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, đấu tranh chống đế quốc xâm lược, giành độc lập tự do cho đất nước. 

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Mặt trận ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. 

Mặt trận đã động viên nhân dân phát huy dân chủ, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia, khu vực trên thế giới. 

Thông qua công tác Mặt trận, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước ngày càng được tăng cường. Đây là nền tảng cơ bản đảm bảo duy trì ổn định chính trị, tạo nên sức mạnh to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng của quốc gia, dân tộc. Đặc biệt, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện sâu sắc qua công tác phòng chống dịch Covid-19 và tương thân, tương ái, giúp nhau đối phó với đợt bão lũ lịch sử vừa qua.

Có thể khẳng định, xây dựng khối Ðại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam là chủ trương sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam; là bài học lớn cho sự thành công của cách mạng nước ta; đồng thời, khẳng định tính ưu việt của chế độ chính trị mà Đảng ta lựa chọn, đó là giải phóng dân tộc, đưa đất nước đi theo con đường XHCN, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. 

Đối với huyện A Lưới, trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, hàng chục nghìn người con đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia kháng chiến, chiến đấu hy sinh vì nền độc lập của nước nhà. Trong thành quả chung của cả nước, có sự đóng góp của quân và dân các dân tộc miền Tây Trị - Thiên nói chung và huyện A Lưới riêng.

Để nghi nhận những hy sinh, đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện A Lưới trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng và Nhà nước đã ghi công và trao tặng huyện A Lưới Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; toàn huyện có 16 tập thể và 08 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 26 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng; có trên 2.500 liệt sỹ, thương bệnh binh; có trên 10 ngàn gia đình, người có công với cách mạng, có tới 2.300 người bị phơi nhiểm chất độc da cam…;

Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết và cách mạng của quê hương A Lưới Anh hùng, Mặt trận các cấp trong huyện đã đoàn kết nhân dân một lòng theo Đảng; ngay từ những ngày đầu thành lập dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, MTTQ và các tổ chức thành viên đã cùng với cấp ủy, chính quyền, quân và dân toàn huyện, tỏ rõ quyết tâm vận động đồng bào dân tộc định canh, định cư, xóa đói, giảm nghèo xây dựng quê hương mới. Để đến hôm nay bộ mặt huyện A Lưới có một cơ ngơi bề thế như hiện nay mà cách đây 43 năm chúng ta chưa thể hình dung được, trong sự phát triển đó có sự đóng góp to lớn của MTTQ và các tổ chức thành viên toàn huyện.

Những năm qua, nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ phát động đã thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, đạt được những kết quả hết sức tích cực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo bước phát triển khá toàn diện, làm thay đổi diện mạo nông thôn miên núi, hiện nay toàn huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua thực hiện Phong trào đã giúp xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. 

Phong trào thi đua “A Lưới chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã đóng góp tích cực vào kết quả giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân các dân tộc; tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm; hằng năm MTTQ các cấp đã hỗ trợ hàng chục nghìn suất quả giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo vui xuân, đón Tết,... 

Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua, MTTQ các cấp đã phát động nhân dân đoàn kết, chung tay đẩy lùi dịch bệnh; hỗ trợ kịp thời người dân vùng thiên tai khắc phục khó khăn. Qua đó khẳng định sức mạnh, truyền thống đoàn kết và tinh thần “nhường cơm sẻ áo”của nhân dân các dân tộc huyện nhà.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH… Đặc biệt, Mặt trận đã phối hợp phát huy vai trò hiệp thương, giới thiệu ứng cử, vận động bầu cử, thực hiện quyền giám sát, góp phần tích cực vào thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chuẩn bị hiệp thương cho nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những kết quả đã đạt được của MTTQ và các tổ chức thành viên thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện, trong đó nổi bật là những kết quả ấn tượng trong công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới;... 

Ghi nhận thành tích và kết quả đạt được, MTTQVN huyện đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trao tặng những phần thưởng cao quý; được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQVN tỉnh khen thưởng, cùng nhiều phần thưởng giá trị khác của các cấp các ngành tặng thưởng.

Hiện nay, huyện A Lưới đang bước sang giai đoạn phát triển mới, trước mắt vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19; cùng với đó là những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thiên tai bão lũ, dịch bệnh;... Song, có thể nói, chúng ta đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn để tạo bước phát triển, toàn diện trong những năm tới, đưa huyện nhà phát triển nhanh và bền vững.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định với phương hướng mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực; khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương; bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo bền vững; bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc thiểu số; xây dựng nông thôn mới; chỉnh trang đô thị A Lưới xanh, sạch, đẹp; giữ vững ổn định chính trị xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao”. Với quyết tâm chính trị cao phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 3% và tăng 01 đến 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới….

Mục tiêu đặt ra là rất lớn; yêu cầu nhiệm vụ là hết sức nặng nề. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa huyện A Lưới phát triển lên một tầm cao mới cần có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. 

Trong nỗ lực chung đó, MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm hình thành và phát triển; không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, cần xác định:

- Tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội là nhiệm vụ then chốt.

- Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, gắn với đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm.

- Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên.

Để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc các cấp phải thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Do vậy, các cơ quan Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, hướng đến nhân dân; tập trung rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức, nhất là Ban Công tác Mặt trận ở các cộng đồng dân cư, đảm bảo nền tảng vững chắc ngay từ cấp cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận đảm bảo đủ năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Năm 2021 sẽ là năm diễn ra các cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đề nghị Mặt trận tập trung chuẩn bị, thực hiện tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và đất nước.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm đến các hoạt động của các cơ quan Mặt trận, công tác Mặt trận. Nhận thức rõ, Đảng vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận, do vậy các cấp ủy Đảng cần quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để MTTQ các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Với quyết tâm và khí thế mới trước thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, tôi tin tưởng rằng, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, xây dựng, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra.

ĐTĐ (sưu tầm đăng tải)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 818.148
Truy cập hiện tại 101