Tìm kiếm tin tức
Công đoàn cơ sở Cơ quan Huyện ủy phát huy tinh thần 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
Số lượt xem 612Ngày cập nhật 16/07/2019

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; là người đoàn viên Công đoàn, xin phép được nêu lên một số nhận thức của mình về sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam; qua đây, đưa ra một số kết quả trong hoạt động phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn Cơ quan Huyện ủy trong những năm gần đây để bạn đọc được biết và chia sẻ.

Như các bạn đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) đã biết; cách đây 90 năm, Công hội Đỏ Bắc Kỳ được thành lập, đây là tổ chức công đoàn đầu tiên ở Việt Nam do Đảng ta sáng lập và lãnh đạo, là tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ngày nay. Công hội Đỏ ra đời là kết quả tất yếu của quá trình phát triển phong trào công nhân với sự truyền bá và vận dụng tài tình, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người đặt nền móng đầu tiên cho sự ra đời và phát triển của Công đoàn Việt Nam (CĐVN), là thành quả thắng lợi của quá trình đấu tranh cách mạng, bảo vệ lợi ích của dân tộc và quyền lợi của giai cấp công nhân Việt Nam.

Ngày 28/7/1929, Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ diễn ra tại số nhà 15 Hàng Nón, Hà Nội với 7 đại biểu của các Công hội Đỏ Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Khu mỏ Đông Triều, Mạo Khê... Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành (BCH) lâm thời do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên BCH Đông Dương Cộng sản Đảng đứng đầu. Đại hội đã thông qua Điều lệ và Chương trình hành động của Tổng Công hội Đỏ đồng thời quyết định xuất bản Báo Lao động và Tạp chí Công hội Đỏ, tiền thân của Báo Lao động và Tạp chí Lao động và công đoàn ngày nay. Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28/7/1929, ngày tổ chức Đại hội thành lập Công hội Đỏ Bắc Kỳ là Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ 5 (tháng 11/1983) đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 28/7/1929 là ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Trải qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù ở bất cứ thời kỳ nào, hoàn cảnh nào, CĐVN luôn trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích của người lao động và của dân tộc, không xa rời mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; phát huy tình thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vận động, tập hợp CNVC-LĐ đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng, viết nên trang sử hào hùng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Công đoàn Việt Nam đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp - chính đáng của người lao động, tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, tuyên truyền, giáo dục công nhân, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo, phong trào xanh - sạch - sáng, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thu hút và tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của đông đảo CNVC-LĐ. Qua đó, đã khẳng định được vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị và công bằng, tiến bộ xã hội. Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Dân tộc, bảo vệ không mệt mỏi quyền và lợi ích chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động, Công đoàn Việt Nam xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng: 02 Huân chương Sao Vàng, 01 Huân chương Hồ Chí Minh, 02 Huân chương Độc lập hàng Nhì và hạng Ba.

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước, trong những năm gần đây, đội ngũ CNVC-LĐ nước ta tăng nhanh về số lượng, nâng cao một bước về chất lượng, đa dạng về cơ cấu theo ngành kinh tế và thành phần kinh tế; số lượng công nhân trí thức tăng nhanh, đội ngũ công nhân lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao, tạo điều kiện cho giai cấp công nhân cống hiến nhiều hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đường lối của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới, được thể hiện và cụ thể hóa bằng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa X về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”. Nghị quyết đã chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới.

 

Cùng với sự phát triển của tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVC-LĐ toàn quốc nói chung; tổ chức Công đoàn và ĐVCĐ Cơ quan Huyện ủy nói riêng đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, đội ngũ CBCCVC-LĐ có năng lực chuyên môn, có khả năng tiếp thu khoa học công nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan và địa phương; CBCCVC-LĐ cơ quan luôn nhận thức rõ bản chất giai cấp tiên phong, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ cơ quan, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Sau Đại hội Công đoàn cơ quan lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bộ máy công đoàn được kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp; sau Đại hội BCH công đoàn đã tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra, tổ chức xây dựng Quy chế hoạt động, Chương trình công tác toàn khóa, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCH công đoàn; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, Quy chế chi tiêu nội bộ; tổ chức bầu Ban thanh tra nhân dân và ban Nữ công cơ quan theo quy định; từ đó hoạt động phong trào công đoàn cơ quan có nhiều tiến bộ được cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan và Thường trực LĐLĐ huyện đánh giá cao; trong đó nổi lên một số hoạt động sau đây:

Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục truyền thống, giáo dục ý thức giác ngộ giai cấp.v.v. tuyên truyền các các sự kiện chính trị, văn hóa và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với ĐVCĐ cơ quan; thông qua các loại hình hoạt động giao lưu, tổ chức các đợt hội thi về thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ do LĐLĐ huyện và cơ quan tổ chức; phục vụ các đợt sinh họat chính trị, làm phong phú thêm các loại hình tuyên truyền giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa tinh thần tại cơ quan; tổ chức hội thi nấu ăn, hội thi cắm hoa,... nhân dịp Ngày gia đình Việt nam và Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Quá trình hoạt động của công đoàn cơ quan luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và sự hỗ trợ của cơ quan về vật chất, kinh phí trong các hoạt động phong trào do công đoàn tổ chức.

Công tác phát triển ĐVCĐ luôn được quan tâm; tính đến cuối tháng 6/2019, số lượng đoàn viên công đoàn cơ sở cơ quan là 39 người (CQHU 34 người, TTBDCT huyện 05 người); bình quân hàng năm giới thiệu từ 01 - 02 ĐVCĐ ưu tú cho cấp ủy xem xét bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; tính đến thời điểm hiện nay công đoàn cơ sở cơ quan huyện ủy có 36/39 ĐVCĐ là đảng viên, đạt 92,3%. Công tác thi đua khen thưởng được ký kết triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam; trong 5 năm gần đây Công đoàn cơ quan huyện ủy luôn đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh; năm 2016 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Các hoạt động phong trào thi đua yêu nước và hưởng ứng các đợt cao điểm như: “Phong trào lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Phong trào Phụ nữ 2 giỏi”, hoạt động “Tháng Công nhân”; .v.v. hưởng ứng: “ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày môi trường”, “Ngày toàn dân phòng chống ma túy”, “Ngày gia đình Việt Nam”, “Tháng hành động vì trẻ em”,.v.v. đã thu hút CBCCVC-LĐ cơ quan tham gia sôi nổi, nhiệt tình. Thường xuyên phối hợp với cơ quan tổ chức thực hiện các nội dung về QCDC ở cơ sở đã được ký kết; hàng năm phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức thành công hội nghị CBCCVC-LĐ theo đúng quy định; tích cực tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi có vụ việc xảy ra; đã tổ chức hòa giải thành công một vụ việc xảy ra giữa người lao động và lãnh đạo cơ quan; hoạt động công đoàn luôn bám sát thực tiễn cơ quan, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của CBCCVC-LĐ; cùng với việc tăng cường học tập, kỹ năng đối thoại, nắm chắc chủ trương chính sách liên quan đến quyền, lợi ít của người lao động; vận động, tuyên truyền không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp về vi phạm các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.v.v. Qua đó, vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng lên, là chỗ dựa tin cậy, là đại diện duy nhất cho người lao động.

Cùng với các hoạt động phong trào CNVC-LĐ, Công đoàn tích cực đẩy mạnh các họat động gây quỹ xã hội như: tổ chức vận động CBCCVC-LĐ đóng góp xây dựng “Quỹ mái ấm công đoàn”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, đóng góp các quỹ xã hội, vận động cứu trợ thiên tai bão lụt.. và gần đây là chương trình “Trái tim nghĩa tình”, “Tấm lưới nghĩa tình”, “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” đậm tính nhân văn sâu sắc và thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của ĐVCĐ đối với đất nước do Tổng LĐLĐVN phát động. Cụ thể trong thời gian gần đây BCH công đoàn đã quan tâm phối hợp với Quỹ mái ấm công đoàn LĐLĐ tỉnh và Quỹ tình thương LĐLĐ huyện hỗ trợ làm một căn nhà và trợ cấp khó khăn cho hai ĐVCĐ với số tiền trên 47 triệu đồng (QMACĐ 30 triệu, QTT 02 triệu, CĐCQ 15 triệu); hưởng ứng chương trình giảm nghèo bền vững của huyện, trong 3 năm (2016, 2017, 2018) công đoàn đã phối hợp với cơ quan giúp đỡ, hỗ trợ 04 hộ nghèo ở thôn Liên Hiệp xã Hương Lâm với số tiền trên 100 triệu đồng (đã có 03 hộ thoát nghèo); thường xuyên quan tâm việc thu nộp đầy đủ 02% kinh phí công đoàn; trích nộp 10% tiết kiệm chi hành chính công đoàn; phối hợp tốt với cơ quan tổ chức cho CBCCVC-LĐ đi tham quan ở Đà Lạt, Đà Nẳng, Hội An, Quảng Bình với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Hàng năm, phối hợp tổ chức cho chị em Ban nữ công đi tham quan và giao lưu ở các địa phương như: Phong Điền, Phú Lộc, thành phố Huế nhân dịp 8/3 và 20/10.

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng kích lệ, vẫn còn hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục trong thời gian tới, đó là:

(1) Trong các nội dung hoạt động phong trào thi đua cần phải nắm chắc chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng và của công đoàn cấp trên, để gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm xây dựng và nhân rộng những mô hình, cách làm hay của CBCCVC-LĐ cơ quan; qua đó, cán bộ công đoàn phải nhiệt tình, sâu sát, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của đội ngũ ĐVCĐ cùng hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả, chất lượng cao.

(2)Thường xuyên thực hiện phương châm “4 nắm chắc”: Nắm chắc chủ trương chính sách; Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của ĐVCĐ; Nắm chắc cán bộ công đoàn; Nắm chắc hoạt động phong trào và thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa CBCCVC-LĐ với cơ quan.

(3)Cần có sự đầu tư cho việc đa dạng hóa các loại hình hoạt động phong trào của tổ chức công đoàn, làm tốt công tác phát triển ĐVCĐ, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, là tổ chức đại diện cho người lao động.

(4)Trên cơ sở chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình công tác thật cụ thể, tăng cường kỹ năng đối thoại, chủ động giám sát và phản biện xã hội; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy và cơ quan; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đồng hành cùng cơ quan phát triển.

(5)Trong thời gian tới, tình hình KT - XH của địa phương vẫn còn khó khăn; đặc biệt là việc tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); trên địa bàn huyện ngoài việc sát nhập thôn, sát nhập các trung tâm sự nghiệp; sẽ sát nhập ba xã và tách hai thôn thuộc xã Hồng Thủy cho xã A Bung (Quảng Trị); từ đó, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của một bộ phận CBCCVC-LĐ; do đó mỗi cán bộ trong công đoàn cần làm tốt công tác tư tưởng, động viên, chia sẽ và đồng hành cùng người lao động vượt qua những khó khăn thách thức.

Tự hào với truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đứng trước những khó khăn, thách thức đang đặt ra; đòi hỏi BCH công đoàn cơ quan không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào; thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời phối hợp với Thủ trưởng cơ quan xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đồng hành cùng cơ quan bảo đảm việc làm, đời sống, tinh thần cho người lao động; mỗi ĐVCĐ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện bản thân; phát huy bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, BCH Công đoàn Cơ quan Huyện ủy kêu gọi toàn thể CBCCVC-LĐ cơ quan ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của huyện năm 2019 và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ cơ quan, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; xứng đáng là người đoàn viên Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tập ảnh các hoạt động Công đoàn Huyện ủy trong thời gian gần đây

 

 

 

 

 

       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 416.298
Truy cập hiện tại 64