Tìm kiếm tin tức
Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy tại Đại hội Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số lượt xem 129Ngày cập nhật 16/05/2020

Diễn ra trong hai ngày 14 và 15/5/2020, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã hoàn thành Chương trình đề ra, bầu Ban Chấp hàng Đảng bộ Cơ quan với 08 đồng chí, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII với 04 đồng chí. Sau đây Trang TTĐT Huyện ủy trích toàn văn bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa Đại hội!      

Hôm nay, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy tiến hành Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với vai trò là Bí thư Đảng bộ huyện A Lưới, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, các đồng chí đảng viên dự Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt, chúc Đại hội chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Cơ bản, tôi đồng tình và nhất trí với các dự thảo BC đã được trình bày, nhất là về phương châm, chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đảng ủy khóa VII đã chuẩn bị để trình Đại hội thảo luận thông qua. Qua theo dõi quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm chính trị và trực tiếp sinh hoạt, công tác tại Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy. Đó là:

Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo các chi bộ làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ huyện. Nổi bật là: công tác tham mưu trên lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng chính trị; công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và tham mưu thực hiện tốt lĩnh vực dân vận; công tác tham mưu trên lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và công tác tham mưu tổng hợp, lễ tân ngoại giao, đối ngoại được đổi mới và đạt nhiều kết quả đáng mừng.

Đảng bộ không ngừng quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; triển khai có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động; góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Giữ vững Cơ quan đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016 – 2021, xây dựng Cơ quan đạt chuẩn “xanh – sạch – sáng”, không rác thải nhựa, đứng vào hàng tốp đầu trong phong trào thi đua “Ngày Chủ nhật xanh” của huyện. Tăng cường lãnh đạo công tác tự vệ và đảm bảo an ninh, an toàn Cơ quan.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ quan.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy theo hướng thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, chú trọng công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên; chăm lo công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Đảng bộ thể hiện được tinh thần đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy.

Những kết quả nêu trên đã khẳng định vai trò, vị thế của Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy trong tiến trình xây dựng và phát triển huyện nhà. Thay mặt Huyện ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ Cơ quan đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các đồng chí, thưa Đại hội!

Những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua là hết sức quan trọng, là hành trang và niềm tin để Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy bước vào thời kỳ mới. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế trong hoạt động của Đảng bộ hiện nay, để có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Đó là:

(1) Việc tham mưu cho Huyện ủy (khóa X) xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XI thông qua, chưa sát, đúng với đặc điểm, tình hình của địa phương, dẫn đến có 08/19 chi tiêu không đạt theo Nghị quyết đề ra. Trong đó, đáng chú ý, là các chương trình trọng điểm của huyện kết quả đạt thấp (nếu không muốn nói là không đạt, như Nhà máy sắn, Nhà máy dăm gỗ, dự án chăn nuôi bò công nghệ cao, khu chợ,…); thu nhập bình quân đầu người dưới mức bình quân chung của tỉnh; thu hút nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp còn ít; các dự án đề ra không thực hiện được, chưa có tính đột phá để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế huyện nhà. (2) Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng học tập và thực hiện nghị quyết của Đảng chưa cao. (3) Một số cán bộ, đảng viên ý thức tự học, tự rèn, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng còn hạn chế; kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm; phong cách, lối làm việc chưa thực sự sâu sát, năng lực tham mưu, đề xuất còn thiếu tính chủ động. (4) Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, tuy có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu; nhất là việc xử lý công việc trên môi trường mạng nội bộ chưa thường xuyên; việc tham gia tin, bài trên Trang TTĐT còn ít. (5) Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí uy có triển khai thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao, còn thiếu tinh thần tự, giác gương mẫu. Công tác kê khai tài sản và ký cam kết tập thể, cá nhân theo quy định, hướng dẫn còn chậm. (6) Công tác tự kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên ở một số chi bộ chất lượng, hiệu quả còn hình thức. (7) Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương còn ít, nội dung sinh hoạt chưa bám sát với tình hình thực tế của từng chi bộ. (8) Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy có chuyển biến, nhưng chưa rõ nét; cá biệt, đầu nhiệm kỳ tổ chức sinh hoạt Đảng ủy còn sai sót so với hướng dẫn của Trung ương (đã tổ chức sinh hoạt Đảng ủy 03 tháng/lần). (9) Công tác lãnh đạo các hoạt động đoàn thể chưa thường xuyên. (10) Lãnh đạo về an toàn, an ninh Cơ quan có thời gian còn thiếu kiểm tra, đôn đốc, mất cảnh giác dẫn đến bị mất cắp tài sản công,…

 Nhận thức sâu sắc về những hạn chế, thiếu sót, của nhiệm kỳ qua, đặt ra nhiệm vụ đối với Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy trong giai đoạn mới hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên mọi khả năng, trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu chung của Đảng bộ huyện sẽ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ CQHU khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thưa Đại hội!

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo tiếp tục diễn ra gay gắt. Các thế lực thù địch đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước ta; chúng nhắm vào những địa bàn khó khăn về KTXH, vùng DTTS, miền núi, biên giới để làm suy thoái tư tưởng chính trị, hòng đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cộng thêm diễn biến khó lường, chưa có dấu hiệu dừng lại của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến triển của nền KTXH của thế giới, của Việt Nam, trong đó có tỉnh và huyện nhà.

Vì vậy, tôi đề nghị Đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận và thống nhất triển khai, thực hiện các nội dung sau:

Một là, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy (ĐUCQHU) nói riêng và toàn cơ quan huyện ủy (gọi là cơ quan Đảng) nói chung thật sự là một tổ chức hàng đầu trong Hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, Mặt trận – đoàn thể). Vì vậy, hơn ai hết, chúng ta cần nhận thức rõ, đủ về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của mình để hoàn thành sứ mệnh chính trị cao cả. Đó là sứ mệnh tiên phong, dẫn đầu của Đảng cộng sản Việt Nam được cả giai cấp công nhân, nhân dân lao động vả cả dân tộc Việt Nam tín nhiệm, xưng danh. Tiên phong về mặt từ tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống; về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; về uy tín trong Đảng, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong nhân dân. Thực sự phải tạo môi trường công tác và sinh hoạt cở mở, hài hòa.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo các chi bộ làm tốt công tác tham mưu toàn diện, hiệu quả cho Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo mọi nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ. Tuyên giáo, khoa giáo, tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra, giám sát, dân vận, KTXH, QPAN, nội chính, đối ngoại, tài chính ngân sách đảng,…đều phải đặt trong sự hoạt động thiết thực và chất lượng.

Mốc son khẳng định sự lãnh đạo của ĐUCQHU chính là tham mưu thành công văn kiện (kể cả việc tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII) và nhân sự dự kiến trình Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tích cực tham gia chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội của cấp mình.

Chủ động tham mưu chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về đại hội, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên Cơ quan và các tầng lớp nhân dân toàn huyện, tạo không khí thi đua sôi nổi để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở; làm tốt công tác khánh tiết, hậu cần, y tế, phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn mới, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện.

Ba là, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, chuyên nghiệp, trách nhiệm và đúng quy định công tác xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể của cơ quan Huyện ủy.

Xây dựng Đảng luôn kết hợp với chỉnh đốn Đảng; không chỉnh đốn Đảng thì không xây dựng Đảng; không xây dựng Đảng thì không phát huy được vai trò tiên phong, lá cờ đầu trong mọi phong trào cách mạng. Trong xây dựng Đảng: Đảng ủy chú ý tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho toàn thể cán bộ đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; Đẩy mạnh công tác nắm tình hình tư tưởng và quản lý cán bộ, đảng viên, quần chúng chặt chẽ, kịp thời; Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên luôn trên nguyên tắc kỷ luật kỷ cương và mang tính xây dựng; Công tác dân vận là cố gắng tạo được sự gần gũi, ân cần và tự nhiên tự nguyện của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng với Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, tổng hợp và xử công việc trên môi trường mạng; xây dựng và khai thác tối đa nhưng có chất Trang thông tin điện tử của Huyện ủy. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Đảng ủy; chú trọng xây dựng kế hoạch và nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp, thiết thân với cơ quan Huyện ủy theo Hướng dẫn 12 của Trung ương.

Chăm lo công tác lãnh đạo các đoàn thể ở cơ quan; chú trọng củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể theo hướng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả thiết thực. Tiếp tục giữ vững Cơ quan đạt chuẩn “xanh – sạch – sáng”, không rác thải nhựa với việc thực hiện có hiệu quả “Ngày Chủ nhật xanh”.

Bốn là, tiên phong trong việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề hằng năm thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ và các đoàn thể Cơ quan. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng bộ, coi trọng việc lấy ý kiến nhận xét của nhân dân về cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; biểu dương khen thưởng kịp thời gương điển hình người tốt việc tốt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Cơ quan.

Năm là, một phần quan trọng của Đại hội chúng ta hôm nay là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để làm sao, đây một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất của Đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ.

Tôi đề nghị các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm và khách quan. Nắm vững các tiêu chuẩn của cấp ủy theo quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện; nhất là, các tiêu chuẩn được nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay về công tác cán bộ. Trên cơ sở tiêu chuẩn là chính, cần có cái nhìn toàn diện giữa tiêu chuẩn và cơ cấu một cách hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy trên mọi lĩnh vực công tác. Chú trọng, cơ cấu Ban Chấp hành từ các ban Đảng, UBKT, VPHU, Công đoàn cơ quan theo Đề án nhân sự Đảng ủy khóa VII, được Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua. Đồng thời, Đại hội cần xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Thưa các đồng chí, thưa Đại hội!

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần lao động sáng tạo, phát huy dân chủ và trí tuệ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; với tinh thần quyết tâm đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết, Huyện ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy sẽ tiếp tục phát huy có hiệu quả những thành tích đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình, góp phần to lớn vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương A Lưới phát triển bền vững.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí đại biểu, các đồng chí đảng viên dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 424.962
Truy cập hiện tại 56