Tìm kiếm tin tức
Những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm được rút ra sau đại hội điểm, thí điểm các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy A Lưới, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số lượt xem 157Ngày cập nhật 13/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Được sự thống nhất của Tổ Chỉ đạo đại hội điểm Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới đã nhất trí chọn 04 đơn vị, cụ thể là: Đảng bộ xã Hồng Thượng, Đảng bộ xã Hương Phong tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy; Đại hội điểm theo Điều lệ Đảng để rút kinh nghiệm: Đảng bộ xã A Ngo, Đảng bộ Khối Mặt trận - Đoàn thể - Xã hội.

Các đảng bộ đại hội điểm và thí điểm được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 27/02/2020; kết quả sau tổ chức đại hội 04 đơn vị cho thấy, cấp uỷ các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức đại hội; rà soát tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Kịp thời xử lý, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh liên quan đến Đại hội; thực hiện tốt công tác tự phê và phê bình trong cấp ủy, chuẩn bị nghiêm túc nội dung các báo cáo, đề án nhân sự, xây dựng kịch bản và các điều kiện cơ sở vật chất trước, trong và sau đại hội, đồng thời tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên để tổ chức thành công đại hội.

Tổ chỉ đạo tham mưu, giúp việc của Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực đầu tư nghiên cứu các văn bản để hướng dẫn, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chuẩn bị các văn bản phục vụ đại hội. Việc điều hành, các thủ tục đại hội được chuẩn bị chu đáo từ phiên trù bị và phiên chính thức bảo đảm đúng nguyên tắc quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch đại hội tự tin, đúng quy trình, thủ tục, hướng dẫn, kịch bản đề ra; các đồng chí được bầu vào đoàn chủ tịch, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu, đoàn thư ký là những người có năng lực, kinh nghiệm và có sự phân công hướng dẫn cụ thể cho các thành viên.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị, đề án nhân sự cấp ủy, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên còn lúng túng khi thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy; nội dung báo cáo chính trị về việc đánh giá tình hình ưu điểm, khuyết và nguyên nhân chưa thật sự sâu sắc, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI; XII) và triển khai thực hiện chuyên đề hàng năm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) chưa rõ nét; việc xác định tiêu đề, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới có đảng bộ chưa có hướng đột phá.

Thông báo của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác nhân sự và đại biểu đi dự đại hội cấp trên sát ngày đại hội nên công tác chuẩn bị chưa chu đáo; tỷ lệ cấp ủy mới trúng cử còn thấp, chiếm hơn 18%. Việc điều hành đại hội của đoàn chủ tịch một số nội dung còn lúng túng chưa bám theo kịch bản. Báo cáo chính trị và kiểm điểm của cấp ủy còn dài; việc bố trí thời gian thảo luận còn ít, nhất là tham gia vào các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ mới. Việc tham gia vào dự thảo văn kiện cấp trên còn ít. Công tác chuẩn bị một số phiếu bầu và biên bản chưa kịp thời khi biểu quyết thực hiện công tác nhân sự.

Một số kinh nghiệm rút ra, đó là: Cấp uỷ phải nghiên cứu quán triệt, nắm vững các yêu cầu, nội dung chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch, quy chế, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về đại hội Đảng các cấp. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ, Tổ chỉ đạo cấp trên.

Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc của cấp uỷ, tổ chỉ đạo cấp trên. Đề cao vai trò tính chủ động sáng tạo của cấp uỷ cơ sở, đặc biệt là vai trò Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cấp uỷ viên, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Chuẩn bị kỹ dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ, tổng hợp trung thực các ý kiến tham gia góp ý văn kiện cấp trên trình đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự đúng nguyên tắc, quy định của cấp trên. Quá trình chuẩn bị nhân sự trình đại hội đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình 5 bước; chú ý nhân sự chuẩn bị trình đại hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, có cơ cấu hợp lý. Tổ chỉ đạo cần xây dựng chương trình xem xét, kiểm tra các nội dung chuẩn bị đại hội trước khi Ban Thường vụ Huyện uỷ duyệt nội dung báo cáo chính trị, nhân sự đại hội. Tổ chức thảo luận kỹ trước khi bầu cử để đạt kết quả tập trung.

Công tác tổ chức và điều hành đại hội hợp lý, đúng chương trình. Trước khi diễn ra đại hội, cần phải nắm chắc tình hình số lượng đảng viên, đại biểu dự đại hội để chủ động chuẩn bị báo cáo thẩm tra tư cách đảng viên hoặc đại biểu dự đại hội sát, đúng; trong đại hội phải nắm chắc số lượng đảng viên hoặc đại biểu để phục vụ cho công tác bầu cử. Xây dựng đầy đủ chương trình, kịch bản đại hội, phân công nhiệm vụ điều hành rõ ràng, từng đồng chí Đoàn Chủ tịch phải bám vào kịch bản chung để điều hành. Ngoài kịch bản điều hành chung, từng đồng chí thành viên đoàn chủ tịch phải có kịch bản điều hành chi tiết riêng; chú ý xây dựng kịch bản các nội dung bầu cử với nhiều phương án có thể xảy ra một cách cụ thể, chặt chẽ để điều hành bầu cử đạt kết quả.

Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú ý, tuyên truyền trực quan tại các trục đường chính, khu vực tổ chức đại hội; hội trường nơi diễn ra đại hội phải được trang trí trang nghiêm, nội dung tuyên truyền phải bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Sau đại hội điểm và thí điểm tổ chức thành công, ngày 13/3/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để chuẩn bị kế hoạch triển khai diện rộng trong toàn Đảng bộ; thành phần tham dự gồm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, các tổ chỉ đạo, bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 332.083
Truy cập hiện tại 116