Tìm kiếm tin tức

Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương
Số lượt xem 1191Ngày cập nhật 03/07/2019

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” (Chỉ thị số 10); ngày 6/7/2018 Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, hướng dẫn một số vấn đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” (Hướng dẫn số 12); trong đó có việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề mà Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) đã yêu cầu, đó là: “Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên”...

Tuy nhiên trong thực tế của nhiều năm qua, ở nhiều chi bộ trên địa bàn huyện A Lưới, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư (khóa X), nhất là các chi bộ thuộc loại hình nông thôn, doanh nghiệp, trường học trực thuộc đảng bộ cơ sở, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn lúng túng và đôi lúc còn mang tính hình thức; việc chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề còn nghèo nàn, đơn điệu, không sát đúng với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, chất lượng sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế. Để khắc phục tồn tại, hạn chế như đã nêu; theo Hướng dẫn số 12 (thay cho Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW, ngày 02/3/2012) của Ban Tổ chức Trung ương đã hướng dẫn rõ nội dung, cách thức sinh hoạt chi bộ chuyên đề; sau đây chúng tôi xin nêu những nội dung chính trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề để các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện cùng tham khảo, trao đổi khi tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại đơn vị.

Về công tác chuẩn bị đối với sinh hoạt chuyên đề Hướng dẫn nêu rõ:

(1) Hàng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Tiếp theo, chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cách thức sinh hoạt nhưng phải đảm bảo chất lượng. Bí thư chi bộ trao đổi về  mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

(2) Sinh hoạt chuyên đề gồm 3 bước: Mở đầu, tiến hành sinh hoạt và kết thúc; trong đó, bước mở đầu: được thực hiện như sinh hoạt thường kỳ; bước tiến hành sinh hoạt cần làm các công việc sau: Bí thư chi bộ nêu mục đích yêu cầu buổi sinh hoạt; đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề; các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ cơ quan, đơn vị, địa phương; trao đổi đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề. đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện; chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng viên có thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

(3) Kết thúc sinh hoạt chuyên đề: Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

Về nội dung sinh hoạt chuyên đề Hướng dẫn chỉ rõ: Căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo 08 nhóm vấn đề sau đây:

(1) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên;

(2) về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên;

(3) về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ;

(4) về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ;

(5) về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị;

(6) về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ;

(7) về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên; (8) những nội dung khác theo đặc điểm của từng loại hình chi bộ.

Trong khi tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề cần lưu ý một số vấn đề trong Hướng dẫn 12 đó là: (1)Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại. (2)Thời gian sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải đảm bảo thời gian tối thiểu 120 phút.

Với những nội dung sinh hoạt chuyên đề và lưu ý nêu trên, Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương rất cụ thể, rõ ràng, mạch lạc, bất cứ loại hình chi bộ nào trên địa bàn huyện đều áp dụng và thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn đã nêu. Qua đây, chúng tôi thiết nghĩ các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên quán triệt, đôn đốc, nhắc nhở để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, một nội dung khó và còn lúng túng ở nhiều chi bộ trên địa bàn huyện A Lưới./. 

       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 590.699
Truy cập hiện tại 163