Tìm kiếm tin tức

Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số lượt xem 646Ngày cập nhật 17/08/2020

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc toàn huyện, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình nghị sự đề ra.

Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020;dự thảoNghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ý kiến được tổng hợp trình Đại hội là kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới vinh dự được đón các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; các phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin về Đại hội.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Thanh Hà, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. với trách nhiệm và tình cảm của mình, đồng chí đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện A Lưới đạt được trong nhiệm kỳ qua, lưu ý tập trung khắc phục một số khuyết điểm, hạn chế, nhất là những hạn chế, khuyết điểm do nguyên nhân chủ quan về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo, định hướng những nội dung và vấn đề mang tính đột phá trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công tác giảm nghèo bền vững và lĩnh vực phát triển kinh tế tạo tiền đề để bứt phá mạnh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Đại hội đã nghe các tham luận, những nội dung phát biểu và tham luận của đại biểu. Đại hội đã tiếp thu nghiêm túc những định hướng lớn, quan trọng trong bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đó chính là quan điểm, tư tưởng phát triển khoa học và cách mạng trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của huyện trong nhiệm kỳ tới và thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện với mục tiêu xây dựng huyện A Lưới phát triển bền vững, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, tiêu biểu cho gần 05 ngàn đảng viên toàn Đảng bộ huyện, có phẩm chất, đạo đức, năng lực, thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất và bầu ra Ban Thường vụ Huyện ủy với 13 đồng chí; bầu Bí thư, 02 Phó Bí thư, bầu 07 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Sửu được Đại hội tính nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hồ Đàm Giang và Nguyễn Mạnh Hùng được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Đắp được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu chính thức gồm 26 đồng chí (trong đó 25 đại biểu được bầu tại Đại hội, 01 đại biểu đương nhiên) và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc toàn huyện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã đánh giácao những kết quả đã đạt được;đồng thời thẳng thắnchỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ huyện trong 5 năm qua. Trên cơ sở đó, đã xác định những phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã quyết định Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới:Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy nội lựcý chí, khát vọng, sức mạnhkhối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững; gắn công tác giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh; nâng cao hiệu quả bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Để đạt được các mục tiêu đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những quyết sách quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng báo cáo với toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân các dân tộc huyện A Lưới rằng: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công rực rỡ.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 không chỉ là công sức, tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu dự Đại hội, mà còn là sự đóng góp tích cực của toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc toàn huyện trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội.

Đại hội xin trân trọng cám ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dành cho huyện A Lưới sự chỉ đạo sâu sát, sự quan tâm giúp đỡ trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội; cám ơn sự giúp đỡ của các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Tỉnh ủy đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho thành công của Đại hội; sự quan tâm và nhiệt tình tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện qua các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện; cám ơn các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, truyền hình đã thường xuyên theo dõi, kịp thời đưa tin về Đại hội; cám ơn các doanh nghiệp, các cơ quan và địa phương đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Đại hội biểu dương các đồng chí trong các tiểu ban chuẩn bị Đại hội và toàn thể cán bộ, chuyên viên, nhân viên các cơ quan, ban, ngành toàn huyện; các chiến sĩ lực lượng vũ trang tận tụy phục vụ Đại hội với trách nhiệm cao, góp phần vào thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tạo niềm tin sâu sắc, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để toàn Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang toàn huyện phấn khởi, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục công cuộc đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững,phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh hơn, bền vững hơn; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc toàn huyện đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những cống hiến của các đồng chí trong những năm trước đây, nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua không tiếp tục tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đại hội xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình ở cương vị mới cho sự nghiệp cách mạng của quê hương A Lưới.

Ngay sau Đại hội, các tổ chức cơ sở đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân về kết quả Đại hội; có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; biến Nghị quyết thành hành động cách mạng với một quyết tâm chính trị cao, khí thế mới của Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang toàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng cách mạng; cần cù, sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua đóng góp công sức và trí tuệ cùng với Đảng bộ và nhân dân toàn huyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng huyện A Lưới phát triển bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

BCH Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong niềm hân hoan, phấn khởi trước thành công của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cám ơn.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 948.924
Truy cập hiện tại 234